Společnost Sika se snaží prostřednictvím svých produktů, systémů a řešení tvořit dlouhodobé výhody a přidanou hodnotu pro zákazníky, investory a všechny zúčastněné strany a výrazně snižovat spotřebu neobnovitelných přírodních zdrojů a dopady na životní prostředí spojené s výrobními procesy.

Sika je zkratka pro produkty, které jsou technicky nadstandardní, uživatelsky přívětivé a udržitelné po celou dobu jejich životnosti, od aplikace až po demolici budovy.

Systémy a výrobky Sika jsou navrženy pro dlouhodobé používání, poskytují větší přidanou hodnotu a způsobují menší dopad než srovnatelné alternativní produkty během jejich životního cyklu.

„More value - less impact" („Více hodnoty - menší dopad“) - to je název strategie udržitelnosti Sika. Cílem je zvýšit užitek a hodnoty a současně snížit dopady. Sika se zaměřuje na šest strategických cílových oblastí, tzn. udržitelná řešení, klimatické vlastnosti, zapojení komunity, snižování spotřeby energií, odpadů a vody a také bezpečnost práce.

Společnost Sika se zavazuje k propagaci trvale udržitelných řešení globálních problémů, která budou bezpečná, s minimálním dopadem na zdroje:

Cíle udržitelného rozvoje

Udržitelná řešení

CÍL 2023:

Vývoj všech nových produktů musí směřovat ke tvorbě "udržitelných řešení"

Technology Innovation Team

Inovace vedou k růstu a udržitelnosti

Inovace byly klíčovým faktorem úspěšné strategie růstu již od prvních dní společnosti Sika. Neustále vyvíjíme své produkty, abychom snižovali ekologickou stopu, zvyšovali efektivitu materiálů a řešení v celém dodavatelském řetězci a tím odpovídali na poptávku po udržitelných řešeních.

Společnost Sika implementovala do svých procesů vnímání životního cyklu produktu od vývoje přes aplikaci u zákazníka až po destrukci. Cílem tohoto kroku je změnit se z pouhého dodavatele produktů na poskytovatele inovativních řešení, která zvyšují efektivitu, trvanlivost a estetickou přitažlivost budov, infrastruktury apod.  

 

Udržitelná řešení společnosti Sika zahrnují portfolio produktů, které je doplněno službami, nástroji a referenčními projekty, které kvantifikují výkonnost udržitelnosti. Kvantifikovatelné údaje o řešeních poskytují důkaz o slibované hodnotě.

Větší výhody pro zákazníka a menší dopad na životní prostředí

Příspěvek řešení společnosti Sika z hlediska megatrendů udržitelnosti měříme prostřednictvím posuzování životního cyklu podél hodnotového řetězce. Sika navrhuje, zlepšuje, propaguje a prodává výrobky, systémy a projektově specifická řešení, při nichž systematicky zohledňuje aspekty udržitelné výstavby a dopravy, tj. hospodárnost využívání energie, zdrojů a surovin.

 

Klimatické dopady

CÍL 2023:

snížení emisí  CO2 na tunu prodaného materiálu o 12% 

?????????

Efektivita

Zásadním prvkem udržitelného rozvoje je dostupnost a efektivní využití energie a zdrojů. Sika proto považuje za globální a místní odpovědnost minimalizovat dopad na změnu klimatu snížením spotřeby energie, s pozitivním účinkem na snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.

"Low-carbon" hospodaření

Přechod na nízkouhlíkové hospodářství vede k vývoji nových technologií a provozních postupů. Cíl snížit emise CO2 o 12% na tunu, která se dnes prodá, povede k zítřejším inovacím a transformaci výroby.

Společenská odpovědnost

 CÍL 2023:

10 000 pracovních dní věnovaných dobrovolnické práci ročně

o 50% více projektů

o 50% více přímých příjemců pomoci

Kids at Project Inspire Tanzania

Sika chce podporovat místní komunity ve smyslu "pomáhat lidem, aby si pomohli sami."

Zaměření aktivit:

  • stavby a infrastruktura pro sociální a ekologické projekty,
  • vzdělávání, ideálně ve spojení s profesemi navázanými na stavebnictví,
  • ekologické vodohospodářské projekty, které nepřímo souvisí s činností Sika v oblasti hydroizolací

Hlavní cíle společenské odpovědnosti Sika: podpora komunit v rozvoji infrastruktury pro sociální projekty, podpora školení ve stavebních profesích a živnostech a poskytování mimořádné pomoci regionům zasaženým katastrofou.

Energie

CÍL 2023:

Snížení spotřeby energie na tunu prodaných výrobků o 15%

50% podíl elektřiny získané z obnovitelných zdrojů

Efektivní využití energie

Vedle surovin je elektřina hlavním zdrojem výroby společnosti Sika a tedy i významnou částí nákladů. Proto je pro nás efektivní využití energie velmi důležité. Emise CO2 jsou důsledkem spotřeby fosilních paliv, kterou je možné omezit efektivním využíváním elektřiny. Ekologická stopa CO2 nakupované elektřiny však  závisí na způsobu výroby energie v každé zemi, což není snadné ovlivnit.

V případě, že si energii vyrábíme sami, používáme takové zdroje, které produkují méně CO2, všude tam, kde je to možné - například zemní plyn místo nafty. Společnost Sika se zavázala snižovat využívání neobnovitelné energie, a tím minimalizovat negativní dopady na změnu klimatu, snižovat náklady a zvyšovat konkurenceschopnost. 

Odpad / Voda

CÍL 2023:

o 15% méně produkovaného odpadu na každou prodanou tunu; 

o 25% vyšší míra recyklace celkově vyprodukovaného odpadu;

o 15% nižší spotřeba vody na prodanou tunu

Group Collecting Waste

Odpad – plýtvání surovinami

Efektivní využití vstupních materiálů je pro všechny společnosti Sika velmi důležité. Výrobní procesy Sika jsou náročné na zdroje a používají velké objemy surovin, jako je písek, cement, plniva, organické suroviny, obalové a přepravní materiály. Vysoké náklady vstupních materiálů vedou nutně k jejich efektivnímu využití a opětovému použití. Efektivní výroba znamená snížení a opětovné použití výrobního odpadu a obalových materiálů, zlepšení designu obalů, který umožní vyšší produktivitu a nižší spotřebu materiálu. 

At Sika Colombia, 100% of the organic waste is turned into humus and compost, which are used as nutrients in gardens and sustainable crops on the premises. Each year 2,712 kgs of vegetable and fruits are harvested and given to employees and to approximately 180 families in the neighborhood.

Voda - nedoceněný zroj

Sika přijímá opatření k ekonomickému využívání vody: snižuje spotřebu, upravuje vodu a používá vody nižší kvality, zejména v oblastech s jejím nedostatkem. Realizovali jsme účinné projekty výrob využívajících chlazení s uzavřenou smyčkou, chladicích věží a přepínání z veřejné na podzemní vodu, aby se snížilo množství zpracované pitné vody používné ve výrobě. Díky těmto opatřením, opětovnému použití vyčištěné vody a sběru dešťové vody Sika v posledních letech ve velké míře snížila svou spotřebu vody.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

CÍL 2023:

o 50% méně úrazů

0 fatálních nehod

Safety

Bezpečné a efektivní vybavení, organizace a pracovní procesy

Zdraví, bezpečnost a pohoda všech zaměstnanců i obchodních partnerů jsou klíčovým faktorem úspěchu činnosti společnosti Sika a jsou středobodem zájmu celé organizace. Vytvoření rámce pro ochranu zdraví vyžaduje systematický přístup, který se soustřeďuje na zodpovědnost managementu, analýzu rizik, nastavení standardů bezpečnosti a ochrany zdraví, zapojení zaměstnanců, vzdělávání a školení.

 

Kultura zdraví a bezpečnosti

Sika usiluje o splnění svých závazků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: „Nic, co děláme, nestojí za to, abychom se zranili.“ Společnost zavedla systémy řízení podle ISO 14001 a OHSAS 18001 ve všech hlavních provozovnách. Na všech pobočkách společnosti Sika je zakotvena silná kultura bezpečnosti.

Standardy GRI

Strategie udržitelného rozvoje společnosti Sika je podpořena systémem řízení a vykazování podle doporučení mezinárodní nezávislé organizace G4 Global Reporting Initiative (GRI).

Sika zpracovává výkaz GRI souhrnně za celou korporaci od roku 2013.

Reporty si můžete stáhnout a prostudovat na globální stránce Sika.

Zelené ekologické budovy

Iniciativy a certifikační systémy pro zelené budovy, jako jsou LEED a BREEAM, hodnotí udržitelný výkon stavebních materiálů a výkonnost celé budovy (například energetická účinnost). Tyto iniciativy v současné době nabývají na důležitosti a ovlivňují požadavky trhu na stavební výrobky. Zde jsou uvedeny některé z nejdůležitějších programů v oblasti zelených budov, kterých se Sika aktivně účastní.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
zelené budovy

LEED je globálně uznávaný certifikační systém zaměřený na komplexní hodnocení udržitelného výkonu budovy s ohledem na dopad na okolí, spotřebu vody a energie,
použité materiály a kvalitu vnitřního prostředí. Podle dosaženého počtu bodů
může majitel budovy získat několik druhů certifikátů.

Systémy a produkty Sika mohou přispívat k hodnocení vlastnostmi, jako je nízký obsah VOC, odrazivost střešních fólií nebo recyklovaný obsah. Informace jsou uvedeny v produktových listech v kapitole Udržitelnost nebo kontaktujte přímo odpovědného pracovníka: [email protected].

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
ekologické budovy

BREEAM je britský certifikační systém, podobně jako LEED, zaměřený na komplexní hodnocení udržitelného výkonu budovy s ohledem na dopad na okolí, spotřebu vody a energie, použité materiály a kvalitu vnitřního prostředí. Podle dosaženého počtu bodů může majitel budovy získat několik úrovní certifikátů.

Systémy a produkty Sika mohou přispívat k hodnocení vlastnostmi, jako je nízký obsah VOC, odrazivost střešních fólií nebo recyklovaný obsah. Informace jsou uvedeny v produktových listech v kapitole Udržitelnost nebo kontaktujte přímo odpovědného pracovníka: [email protected].

EMICODE
emise VOC - nemocnice

EMICODE vzešel z iniciativy renomovaného německého výrobce lepidla, jehož záměrem bylo umožnit řemeslníkům, architektům, projektantům, spotřebitelům maloobchodníkům lepší orientaci v oblasti výrobků a technologií s nízkými emisemi. Institucionální rámec pro zavedení EMICODE byl vytvořen v roce 1997, kdy vzniklo Společenství pro kontrolu emisí montážních výrobků (GEV).

Společenství GEV se stalo vydavatelem licencí a zároveň kontrolním orgánem. Vzhledem k tomu, že se v průběhu let neustále zvyšuje zájem výrobců i spotřebitelů o certifikované stavební materiály, rozšiřuje se i okruh testovaných produktů i na lepidla a stavební výrobky. To se v roce 2007 odráží i ve změně názvu GEV: Společenství pro kontrolu emisí montážních materiálů, lepidel a stavebních výrobků. Hlavním cílem GEV je podporovat bezpečnost výrobků stavební chemie vzhledem ke zdraví řemeslníků i spotřebitelů a k ochraně životního prostředí.

EMICODE je registrovaný systém klasifikace produkce a zároveň ekologická značka. Podlahová a obkladová lepidla i další stavební výrobky jsou certifikovány na základě přísného procesu zkoumání obsahu těkavých organických sloučenin (VOC). 

Klasifikace EC 1 PLUS je nejvyšší třída systému EMICODE®, která byla v roce 2010 představena jako záruka nejvyšší bezpečnosti pro uživatele i spotřebitele. Produkty třídy EC1 PLUS musí splňovat nejpřísnější normy na trhu. Kromě toho má prémiová třída nejširší spektrum využití ve stavebnictví. To pro vás znamená: bezpečnější stavební materiály, ochrana zdraví a životního prostředí.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím odpovědného pracovníka: [email protected].

Co právě teď děláme pro udržitelný rozvoj? Přečtěte si zprávy o nových projektech Sika:

Kontakt

Máte otázky k udržitelnému rozvoji společnosti Sika? Kontaktujte manažera pro EHS (Environmental, Health & Safety):