Aktuální obchodní podmínky společnosti Sika CZ, s.r.o.

společnosti Sika CZ, s.r.o.
se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, PSČ 624 00 / IČ: 494 37 151
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12073 pro prodej zboží

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Sika CZ, s.r.o., se sídlem Brno, Bystrcká 1132/36, PSČ 624 00, IČ: 494 37 151, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 12073 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při prodeji zboží v rámci jejich podnikatelské činnosti.
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Ujednání těchto obchodních podmínek se obdobně použije i pro smluvní vztah, kdy předmětem dodávky ze strany prodávajícího nebude zboží, ale dílo (ve smyslu, jak tento pojem chápe občanský zákoník), tj. kdy kupující bude v pozici objednatele a prodávající v pozici zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo.

2. NABÍDKA A CENÍK PRODÁVAJÍCÍHO
2.1. Nedílnou součástí obsahu kupní smlouvy je aktuální ceník prodávajícího (dále jen „ceník“).
V ceníku je mimo jiné uvedena základní specifikace zboží nabízeného prodávajícím a ceny tohoto zboží. Ceník se může po dobu účinnosti obchodních podmínek měnit. Kupující na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Jestliže v době od uzavření kupní smlouvy do okamžiku dodání zboží dojde k prokazatelnému nárůstu cen vstupů u prodávajícího (tj. především cen materiálu, energií, surovin apod.) pro výrobu zboží, je prodávající oprávněn navýšit o toto zvýšení kupní cenu. Prodávající povinen informovat o tomto zvýšení kupujícího, který pokud nebude se zvýšením souhlasit, je oprávněn od kupní smlouvy jednostranně odstoupit. Zároveň je též prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i v případech již objednaného zboží. Právo odstoupit od smlouvy musí kupující uplatnit ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení o zvýšení ceny, jinak právo kupujícího odstoupit od smlouvy zaniká. Ke změnám cen zboží vedle výše uvedené může docházet též v důsledku změn kurzu české koruny vůči jiným měnám. Aktuální ceník vždy nahrazuje všechny předchozí informace o zboží a jeho cenách (dřívější ceníky). Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že před uzavřením kupní smlouvy seznámil s celým obsahem ceníku.
2.2. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, informace o zboží včetně údajů o jeho vlastnostech uvedené v ceníku či jiných nabídkách prodávajícího jsou nezávazného orientačního charakteru. Veškeré nabídky prodeje zboží jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.3. Ceny jsou prodávajícím uváděny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dále je v ceníku uvedena také výše DPH a cena zboží včetně DPH. Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se kupní cenou zboží jeho cena bez DPH.
2.4. Není-li smluveno jinak, jsou ceny zboží uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1). Kupní cena zboží je uvedena včetně obalu určeného k osobnímu odběru zboží kupujícím. Součástí kupní ceny zboží není cena obalu zboží určeného k dopravě.
2.5. Platnost cenové nabídky na dodávku zboží prodávajícího je 3 měsíce od data zpracování cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak přímo v konkrétní cenové nabídce.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy – objednávku – je možné prodávajícímu doručit osobně, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat zejména určení konkrétního zboží (přesný název, velikost balení, odstín, počet balení, množství), které bude předmětem kupní smlouvy, místo a termín dodání a souhlas s obchodními podmínkami, včetně jejich změn.
3.2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením písemné akceptace objednávky kupujícímu (poštou, faxem nebo elektronickou poštou). Strany sjednávají, že akceptace objednávky s dodatkem, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím objednávky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 (jednoho) pracovního dne, takové přijetí neodmítne. Uzavřená kupní smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit nebo zrušit jen se souhlasem všech stran, anebo v souladu s obchodními podmínkami, anebo z jiných zákonných důvodů. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. Součástí akceptace bude též kupujícímu zasláno znění obchodních podmínek ve formátu PDF.
3.3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat kupujícího o zajištění uhrazení kupní ceny zboží.

4. CENA ZBOŽÍ, NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Není-li výslovně smluveno jinak, je kupní cenou podle kupní smlouvy cena zboží uvedené v aktuálním ceníku v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.
4.2. Prodávající je plátcem DPH. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. V případě, že kupující bude požadovat, aby mu zboží bylo prodáno za cenu bez DPH, sjednaly smluvní strany následující:
4.2.1. pokud je konečné místo určení mimo území České republiky v jiném členském státě Evropské Unie, je kupující povinen doložit, že je registrován k DPH v členském státě Evropské Unie, ve kterém se nachází konečné místo určení, a dále se kupující zavazuje zboží bezprostředně po jeho odebrání (dodání) přepravit do místa určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání (dodání) zboží písemné prohlášení, že zboží bylo přepraveno do členského státu konečného místa určení;
4.2.2. pokud je konečné místo určení mimo území Evropské Unie nebo ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu na území České republiky, zavazuje se kupující zboží bezprostředně po jeho odebrání (dodání) přepravit v režimu vývozu do místa určení nebo takovou přepravu zajistit a zaslat prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odebrání (dodání) zboží písemné rozhodnutí celního orgánu o vývozu zboží do třetí země, kterým bude celním orgánem potvrzen výstup zboží z území Evropské Unie, příp. písemné rozhodnutí celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu na území České republiky.
4.3. Pokud kupující nesplní své povinnosti dle čl. 4.2, zvyšuje se kupní cena za zboží o DPH dle českých obecně závazných právních předpisů a kupující je povinen ji uhradit do deseti (10) pracovních dní od obdržení opravného daňového dokladu. Kupující je dále v takovém případě povinen uhradit i újmu, která tím prodávajícímu vznikne (např. penále, úroky z prodlení apod.). Jestliže bude správcem daně v souvislosti s dodávkami zboží kupujícímu doměřena DPH z důvodu, že zboží nebylo přepraveno mimo území České republiky, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou újmu.
4.4. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenu zvláštní dohodu o ceně, vztahují se podmínky takové dohody k cenám zboží stanoveným dle čl. 4.1 (cenám uvedeným v aktuálním ceníku).
V případě, že dojde k prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části prodávajícímu nevznikne kupujícímu právo na slevu z ceny zboží obsaženou v cenové dohodě a kupující je tak povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží uvedenou v aktuálním ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy.4.5. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.
4.6. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby s tím, že strany vylučují použití ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku: hotově při převzetí zboží, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8010-903067003/0300 (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, nebo v případě, že je to výslovně uvedeno v kupní smlouvě, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu – faktury.
4.7. V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.8. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě zálohové faktury je záloha na kupní cenu splatná dle data uvedeného v zálohové faktuře. V případě bezhotovostní platby na základě daňového dokladu – faktury je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od ode dne vystavení daňového dokladu – faktury prodávajícím, pokud není smluveno jinak.
4.9. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a závazek kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.10. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení i části kupní ceny (např. za část zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží.
4.11. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny zboží, zálohy na kupní cenu zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající bez dalšího oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.
4.12. Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího v následujícím pořadí: smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné příslušenství souvisejí s prodlením kupujícího, jistina dluhu s nejstarší splatností.
4.13. Pohledávky za prodávajícím je vůči kupní ceně možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEPRAVA
5.1. Není-li prodávající povinen podle kupní smlouvy dodat zboží v určitém místě nebo není-li podle kupní smlouvy dohodnut osobní odběr kupujícím ve skladu prodávajícího, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. V případě, že je v kupní smlouvě smluven osobní odběr kupujícím, bude zboží připraveno k odebrání ve skladu prodávajícího.
5.2. Riziko související s odesláním a dodáním zboží nese kupující. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3. Kupující odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů v souvislosti s dopravou zboží (dopravní předpisů), a to i při dopravě zboží zpět prodávajícímu. Dopravní třída zboží dle SDR/ADR/RID (pro dopravu po silnici, železnici a poštou) je uvedena v bezpečnostním listu zboží.
Kupující bere na vědomí, že jestliže se jedná o načaté, nebo ne zcela jednoznačně definovatelné a označené zboží, je doprava takového zboží navíc regulována obecně závaznými právními předpisy Evropské Unie. Bezpečnostní listy zboží jsou dostupné v sídle prodávajícího a na webové stránce provozované prodávajícím internetové adrese www.sika.cz (dále jen „bezpečnostní listy“ a „webová stránka“).
5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
5.7. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.
5.8. Je-li tak výslovně smluveno v kupní smlouvě, je prodávající povinen zboží určené k dopravě pojistit. Náklady na pojištění zboží hradí kupující.
5.9. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.
5.10. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží delším než dvacet (20) dnů je kupující oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit. Prodávající však není v prodlení se svou povinností včas dodat zboží, jestliže je toto prodlení způsobeno skutečnostmi, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího (tzv. vyšší moc). Za takové skutečnosti smluvní strany považují zejména rozhodnutí či jiná opatření veřejné správy v to počítaje např. vlády či ministerstev přijaté v důsledku nebo v souvislosti s epidemií (pandemie), stávky, výluky či jiná dopravní omezení na předmětných komunikacích, jakož i jiné nahodilé a objektivně neodvratitelné události nastalé na straně prodávajícího či jeho smluvních partnerů, jejichž plnění je v příčinné souvislosti s plněním závazku prodávajícího vůči kupujícímu.

6. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ
6.1. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci.
6.2. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1) přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.
6.3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
6.4. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží
na kupujícího jeho předáním dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího (čl. 5.1) přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.

7. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM
7.1. Nakládat se zbožím (včetně jeho použití) může pouze kupující, který disponuje dostatečnými technickými znalostmi.
7.2. Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a produktových listech zboží.
Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím (např. teploty, časy), které jsou uvedeny na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a technických listech zboží. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického a bezpečnostního listu zboží. Aktuální bezpečností a technické listy jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.
7.3. Údaje uvedené na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a technických listech zboží se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech prodávajícího, přičemž vycházejí z předpokladu správného skladování a používání zboží za běžných okolností a v souladu s doporučeními prodávajícího. Údaje uvedené na obalech zboží a v aktuálních bezpečnostních a technických listech zboží se vztahují pouze na konkrétně výslovně zmiňované aplikace (použití) zboží.
7.4. Při rozdílných údajích v aktuálních bezpečnostních a technických listech a na obalech zboží (etiketě), platí údaje uvedené na obalu zboží (etiketě).
7.5. Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat zásady stavební praxe.
7.6. Zejména u zboží, které není předem nadávkováno v předepsaném poměru jednotlivých komponentů, závisí výsledná kvalita zboží v rozhodující míře na přesnosti dávkování. Předem určené míchací poměry nesmí být změněny. Složky obsahující pigment a plnidlo musí být před dávkováním bezvadně promíchány a homogenizovány za pomoci elektrické míchačky.
U složitějších systémů (zboží) doporučujeme, aby byly zákazníkem provedeny předběžné zkoušky výrobku a pravidelné průběžné kontroly na staveništi nebo ve výrobě.
7.7. Prodávajícím jsou výslovně vyhrazeny změny ve složení zboží (výrobků).

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak.
8.2. Prodávající u zboží, jehož je výrobcem, poskytuje záruku za jakost v tomto smyslu, že zboží zachová své technické vlastnosti v souladu s technickými listy až do vypršení doby použitelnosti. Záruka za jakost zboží je poskytována po dobu vyznačené délky použitelnosti na jeho obalu. Prodloužení doby použitelnosti, obzvláště z hlediska způsobilosti výrobku pro určité použití, může provést prodávající na základě příslušných ověřovacích zkoušek, a to vždy pouze písemně a pro každý jednotlivý případ.
8.3. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před použitím zboží.
8.4. Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, zejména pokud zboží nebylo skladováno v souladu s pokyny v technických listech zboží, zboží bylo použito po své záruční době, nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.
8.5. Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen také, pokud je do zboží přimícháno ředidlo, tvrdidlo nebo jiná komponenta, která není výslovně uvedena v technických listech zboží, nebo pokud je do zboží přimíchána komponenta třetích osob (jiných výrobců).
8.6. Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen také, jestliže kupující použije zboží jiným způsobem, k jinému účelu nebo za jiných podmínek, než je uvedeno v technické dokumentaci výrobků Sika.
8.7. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ jsou nezávazná.
8.8. Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.
8.9. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, práva z vadného plnění mu zanikají.

9. REKLAMACE
9.1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující písemně u regionálních zástupců prodávajícího nebo v sídle prodávajícího (dále jen „reklamace“). V reklamaci kupující uvede označení vadného zboží, označení vady a jak se vada projevuje a předloží vzorky a fotodokumentaci reklamovaného zboží.
9.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.
9.3. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu; strany vylučují použití ustanovení § 2108 občanského zákoníku.
9.4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.
9.5. Pokud kupující zjistí závady v jakosti zboží, je povinen neprodleně písemně informovat prodávajícího nebo příslušného regionálního zástupce, zajistit celé dodané množství zboží a zahájit reklamační řízení. Do doby vyřízení reklamace nesmí být reklamované zboží použito a kupující zabezpečí jeho řádné a oddělené uskladnění.

10. NÁHRADA ÚJMY
10.1. Vznik nároku na náhradu újmy na straně kupujícího se řídí zákonnými ustanoveními.
10.2. Předpokladem vzniku nároku na náhradu újmy je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik újmy či na skutečnost, že může ke vzniku újmy dojít.
10.3. V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží na základě kupní smlouvy si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.
10.4. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží na základě kupní smlouvy může činit maximálně částku, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle kupní smlouvy.

11. OBALY ZBOŽÍ A JEJICH ZPĚTNÝ ODBĚR
11.1. Prodávající má od 1. 1. 2001 uzavřenu se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21, IČ: 251 34 701, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4763, smlouvu o sdruženém plnění. Plnění zákonných povinnosti ohledně využití a zpětného odběru obalů má prodávající zajištěno členstvím v systému EKO-KOM.
11.2. Všechny obaly, které nejsou prodávajícím výslovně označeny jako vratné, nejsou prodávajícím zpět odebírány. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši stanovené v Pravidlech paletového hospodářství prodávajícího.

12. INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ
12.1. V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
12.2. Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách i průmyslových provozech, jak ve stadiu projektování a přípravy, tak i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
12.3. Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží. Hodnoty zjištěné a změřené pracovníky prodávajícího mají pouze informativní charakter. Opatření při odchylkách od normovaných hodnot přijímá kupující či jiná osoba samostatně.
12.4. Veškeré informace, zvláště rady pro zpracování a použití výrobků společnosti Sika jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi, při standardních podmínkách, řádném skladování a používání výrobků. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, různému charakteru a přípravě podkladu a omezeným veřejně dostupným informacím o materiálech jiných výrobců jsou veškerá doporučení společnosti Sika CZ, s.r.o. nezávazná. Aplikátor rovněž musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
13.1. Bylo-li smluveno zajištění dluhu spočívajícího v povinnosti zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.
13.2. Za likvidaci případných odpadů souvisejících se zbožím odpovídá kupující. Způsob likvidace jednotlivých druhů zboží a jeho komponent je uveden v technických a bezpečnostních listech zboží.
13.3. Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).
13.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
13.5. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.
13.6. S ohledem na skutečnost, že prodávající uzavírá v běžném obchodním styku kupní smlouvy s větším počtem osob a tyto kupní smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu a z povahy závazků vyplývá rozumná potřeba jejich pozdější změny, strany ujednaly, že prodávající může obchodní podmínky, včetně ceníku, v přiměřeném rozsahu změnit. Změna a termín účinnosti budou v dostatečném časovém předstihu před účinností oznámeny kupujícímu, a to osobně, s využitím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím elektronické pošty nebo na webové stránce (dle volby prodávajícího). Kupující má v případě, že se změna dotýká jeho práv a povinností právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta činí v tomto případě jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi prodávajícímu. Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědí nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřených kupních smluv.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ
14.1. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky. Strany se dohodly na místní příslušnosti soudu prvního stupně tak, že v případě věcné příslušnosti okresního soudu bude místně příslušným Městský soud v Brně a v případě věcné příslušnosti krajského soudu bude místně příslušným Krajský soud v Brně.

15. UŽÍVÁNÍ PŘEDMĚTŮ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
15.1. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn k užití textů, grafických děl, fotografií či jiných předmětů duševního vlastnictví prodávajícího. Více informací získáte v dokumentu „Použití ochranné známky Sika a její prezentace třetí stranou“.
15.2. Kupující či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

16. DORUČOVÁNÍ
16.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
16.2. Zpráva je doručena:
16.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
16.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
16.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
16.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem a vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
17.2. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu. Kupující souhlasí s tím, že prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě. Prodávající může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z kupní smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě kupní smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze kupní smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči kupujícímu jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu prodávající jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči kupujícímu jako postoupené straně se prodávající jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může kupující jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči prodávajícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy prodávající jako postupitel postoupení smlouvy kupujícímu oznámil, jinak právo kupujícího učinit prohlášení zaniká.
17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu z kupní smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví. Strany smluvily, že ustanovení § 1748, § 1799 a 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
17.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. ledna 2022 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky prodávajícího.
17.5. Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek. Nově uzavírané kupní smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené kupní smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany dodatečně souhlas, resp. kupující souhlasil při uzavření kupní smlouvy s tím, že prodávající je oprávněn znění obchodních podmínek měnit.

V Brně dne 16. listopadu 2021