Dodací podmínky společnosti Sika CZ, s.r.o.

Přímé dodávky a odběry z našich skladů jsou možné pouze pro registrované – smluvní partnery.

Dodací a dopravní podmínky se mohou lišit podle skupiny produktů nebo skupiny zákazníků.

Platné dodací a dopravní podmínky jsou nedílnou součástí rámcových obchodních podmínek.

Dodací a dopravní podmínky pro distribuční prodej

Minimální hodnota objednávky je stanovena na 3 000 Kč bez DPH. Objednávky pod touto hodnotou nelze úspěšně vyřídit.

Doprava zboží ze skladů Brno a Modřice

Materiál v hodnotě 3 000 Kč – 10 000 Kč bez DPH dovezeme zdarma na pobočku zákazníka.

Materiál v hodnotě nad 10 000 Kč bez DPH dovezeme zdarma na libovolnou adresu v ČR.

Zvláštnímu režimu doručení podléhají fólie a jejich příslušenství (Sikaplan, Sarnafil). Ty jsou doručovány zdarma od hodnoty objednávky 140 000 Kč bez DPH.

Doprava zboží ze skladů Košťany, Dětmarovice

Materiál v hodnotě nad 15 000 Kč bez DPH (minimálně 5 ucelených palet) dovezeme na jedno místo dodání v rámci České republiky zdarma.

Doprava zboží ze skladů Svoboda nad Úpou a Rychnov nad Kněžnou (Asfaltové pásy)

Materiál v hodnotě nad 30 000 Kč bez DPH (minimálně 4 ucelené palety) dovezeme na jedno místo dodání v rámci České republiky zdarma.

Sortiment výrobků Paramo dodáváme pouze v kombinaci s objednávkou na asfaltové pásy.

Při dodávkách zboží musí kupující zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a časových prodlev, maximálně v době 120 minut od nahlášení příjezdu vozidla kupujícímu. V případě čekání na vykládku budou prostoje vozidla po prvních 120 minutách účtovány sazbou 1 000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu čekání, až do úplného vyložení zboží z vozidla.

Doprava zboží ze skladu Pardubice (Tepelné izolace)

Kupující nebo osoba jím pověřena je povinna zkontrolovat údaje jako je typ EPS, množství a rozměry v „Potvrzení objednávky“ zaslané prostřednictvím e-mailu prodávajícím nejpozději 3 pracovní dny před termínem dodání. V případě, že kupující neprojeví nesrovnalosti, má se za to, že s údaji v „Potvrzení objednávky“ souhlasí a případné pozdější rozporování nebude předmětem reklamace.

Standardní objednávky – pokud bude dodání zboží v množství větším než 20 m3, jedná se o standardní objednávku. Případné změny v objednávce je možno činit minimálně 3 pracovní dny před termínem dodání. Doprava je zajištěna prodávajícím za podmínek uvedených níže.

Podlimitní objednávky – pokud bude dodání zboží v množství menším než 20 m3, jedná se o podlimitní objednávky. U podlimitních objednávek nemá kupující nárok na standardní dodací podmínky, způsob dopravy musí být vždy dohodnut individuálně. U podlimitních objednávek bude účtován manipulační poplatek v následující výši:

  • Podlimitní objednávky v množství 15 – 20 m3 500,- Kč
  • Podlimitní objednávky v množství 5 – 15 m3 1 000,- Kč
  • Podlimitní objednávky v množství do 5 m3 2 500,- Kč

Doprava – podmínky stanovené pro standardní i podlimitní objednávky platí pro dopravu po celé ČR. V případě dodání zboží do zahraničí bude způsob dopravy včetně poplatků dohodnut individuálně. V případě že se na místo vykládky nedostane souprava nebo návěs, bude účtován příplatek za solo auto 1 500,-/Kč. Kupující musí zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bez překážek a časových prodlev, maximálně v době 120 minut od příjezdu vozidla. V případě čekání na vykládku budou prostoje vozidla po prvních 120 minutách účtovány sazbou 1 000,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu čekání až do úplného vyložení zboží z vozidla.

Ceník přepravného a palivové příplatky

Ostatní objednávky nepodléhající přepravě zdarma dovezeme s dopravným dle Ceníku přepravy.

V případech, kdy je týdenní průměrná cena motorové nafty dle ČSU vyšší než 40 kč/l si společnost Sika CZ, s.r.o. vyhrazuje právo účtovat palivový příplatek k dopravě zboží bez ohledu na to, zda jde o dopravu zdarma v rámci limitů objednaného množství nebo přepravu účtovanou dle Ceníku přepravy. Palivový příplatek bude fakturován pro každý jednotlivý vývoz ze skladu Sika CZ. Palivový příplatek se nevztahuje na vývozy, které byly rozděleny ze strany Sika CZ (v případě, že Sika CZ dodává zboží na více závozů např. kvůli dostupnosti nebo dodání z více skladových lokalit, palivový příplatek je účtován pouze s prvním závozem).

Palivový přípatek zohledňuje statistickou cenu motorové nafty na týdenní bázi a je určen rozsahem průměrné ceny v předchozím týdnu dostupné stránkách Statistického úřadu ČR.

Ceník přepravného a palivové příplatky jsou uvedeny v aktuálním Ceníku společnosti Sika CZ, s.r.o., který je pro Vás dostupný vždy v aktuálním vydání na adrese https://cze.sika.com/cs/dokumentace/dopravni-podminky.html.

Prodej a výkup palet

Při odběru zboží na EUR paletách jsou palety účtovány. Vždy platí ceny EUR palet uvedené na titulní straně aktuálního Ceníku produktů Sika, jak pro prodej, tak pro výkup. Ceny pro výkup se řídí cenou platnou v době dodání EUR palet. Vrácení palet je možné do 6 měsíců od jejich odběru na pobočkách v Brně, Dětmarovicích a Košťanech. Kupující oznámí prodávajícímu nejméně 3 dny předem dovoz vrácených palet a dojedná s příslušným zaměstnancem prodávajícího přesný termín dovozu. Množství palet pro zpětný odběr je stanoveno paletovým saldem prodávajícího. Svoz palet je možný v jednorázovém množství nejméně 60 ks, termín svozu stanoví prodávající.

Palety EUR jsou přijímány pouze nepoškozené a neznečištěné. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety EUR bez zjevných vad specifikovaných níže.

a) chybí nebo je šikmo či příčně zlomen jeden přířez nebo svlak

b) jeden krajní přířez opěrné nebo ložné podlahy je tak štípnutý, že je v každém z nich viditelný více než jeden dřík spojovací součásti (hřebíku nebo vrutu)

c) více než dva krajní přířezy opěrné nebo ložné podlahy jsou tak odštípnuty, že je v každém z nich viditelný jeden dřík spojovací součásti

d) chybí jeden špalík nebo je zlomený, případně tak odštípnutý, že je viditelný více než jeden dřík spojovací součásti

e) není čitelná alespoň jedna značka železnice a jedna značka chráněného znaku EUR

f) je zřejmý špatný celkový stav palety a zjevně není zajištěna únosnost 1 500 kg, je narušena celková pevnost a stabilita palety, palety jsou mokré nebo znečištěné

Palety, které prodávající z důvodů výše uvedených odmítne přijmout, uskladní po dobu max. 14 dnů, a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Pokud kupující do 14 dnů od doručení výzvy nepřijaté palety nevyzvedne, budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány.

V případě, že kupující obdrží zboží na zjevně vadných paletách EUR, je povinen doložit poškození palet fotodokumentací a záznamem s přesným vyznačením zjištěných vad do dodacího listu s podpisem dopravce, který zboží kupujícímu dovezl. Dále je kupující povinen informovat příslušného obchodně technického zástupce Sika CZ s.r.o. a poslat pořízenou dokumentaci na e-mailovou adresu [email protected]. V případě, že kupující nesplní výše uvedené, nebude na pozdější reklamace brán zřetel.

Kontakty

Informace o dostupnosti jednotlivých produktů a veškeré informace o stavu Vaší objednávky získáte na zákaznickém servisu (tel.: +420 800 116 116; email: [email protected]).
Jednotlivé termíny dodání jsou vždy stanovovány po doručení závazné objednávky.