Sledujte nás na sociálních sítích - dozvíte se všechny novinky jako první. Tvoříme pro  vás téměř denně zajímavý obsah, komunikujeme s vámi o běžných problémech z vašich oborů. Sdílejte s námi výsledky vaší práce, úspěchy, pokládejte dotazy.

Jsme tu pro vás. 

 

Témata našich příspěvků

aktuální informace
nové produkty a systémy
pozvánky na školení
zajímavé články z oboru 
rady pro řemeslníky i kutily

sdílení dobré praxe
aplikační videa
referenční projekty
nabídky práce 
soutěže

sociální sítě Sika CZ
sociální sítě Sika CZ

 

 

Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích

Facebook soutěže na profilu @SikaCzechRepublic
1. Pořadatel soutěže

Organizátorem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „organizátor“).

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý uživatel Facebooku, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku reakci pod soutěžní příspěvek.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

3. Doba a místo konání

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže na Facebook profilu @SikaCzechRepublic.

4. Podmínky a průběh soutěže

Podmínky konkrétní soutěže budou upřesněny v soutěžním příspěvku na Facebook profilu @SikaCzechRepublic.

Ze všech reakcí (splňujících soutěžní podmínky), které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. 

Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

5. Výhry a jejich předání

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

Každý výherce bude informován o výhře na Facebook v profilu @SikaCzechRepublic a kontaktován soukromou zprávou.

Pokud výherce neodpoví ani po dvou žádostech ve lhůtě 2 týdnů ode dne slosování, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Pokud výherce svoji výhru nepřevezme od dopravní společnosti, a to ani při druhém pokusu o doručení, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Veškeré náklady spojené se zasláním cen ponese organizátor soutěže. Další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Vítěz je odpovědný za jakékoli zdanění výhry. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6. Obecná ustanovení

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností Facebooku, nebo s přenosem dat.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže a výherce berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, název profilu na Facebooku, e-mail, telefon, doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže, tedy společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073.

Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci  registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].  Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: [email protected], www: https://www.uoou.cz).

8. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná, pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěží na webu www.sika.cz.


 

Instagram soutěže na profilu @sikacz
1. Pořadatel soutěže

Organizátorem soutěže je Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C  12073 (dále jen „organizátor“).

2. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se stává každý uživatel Instagramu, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Instagramu reakci pod soutěžní příspěvek.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

3. Doba a místo konání

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže na Instagram profilu @sikacz.

4. Podmínky a průběh soutěže

Podmínky konkrétní soutěže budou upřesněny v soutěžním příspěvku na Instagramu @sikacz.

Ze všech reakcí (splňujících soutěžní podmínky), které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. 

Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

5. Výhry a jejich předání

Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.

Každý výherce bude informován o výhře na Instagramu v profilu @sikacz a kontaktován soukromou zprávou.

Pokud výherce neodpoví ani po dvou žádostech ve lhůtě 2 týdnů ode dne slosování, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Výhry budou výhercům zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Pokud výherce svoji výhru nepřevezme od dopravní společnosti, a to ani při druhém pokusu o doručení, ztrácí nárok na výhru, která tím propadá.

Veškeré náklady spojené se zasláním cen ponese organizátor soutěže. Další náklady spojené s nárokováním ceny ponese výherce. Vítěz je odpovědný za jakékoli zdanění výhry. 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

6. Obecná ustanovení

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností Instagramu, nebo s přenosem dat.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook (Instagram) a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook.

7. Informace o zpracování osobních údajů

Účastník soutěže a výherce berou na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele), a to v rozsahu jméno a příjmení, instagramové jméno, e-mail, telefon, doručovací adresa. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 120 dnů poté z důvodu kontroly dodržení́ pravidel, předání a realizace výher. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je pořadatel soutěže, tedy společnost Sika CZ, s.r.o. se sídlem Bystrcká 1132/36, Komín, 624 00 Brno, IČO: 49437151, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 12073.

Všechny takto shromážděné údaje budou užívány výlučně pro účely realizace této soutěže (zejména pro komunikaci s účastníky soutěže a realizaci výher) a po naplnění tohoto účelu budou bezpečným způsobem zlikvidovány, neudělil-li účastník soutěže v rámci registrace na soutěžním webu pořadatele zvláštní souhlas s užitím svých osobních údajů pro marketingové a obdobné účely. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí těchto údajů v rámci  registrace do soutěže je dobrovolné, že může kdykoliv na adrese pořadatele pořádat o zrušení své registrace do soutěže a anonymizaci tímto způsobem shromážděných údajů (v takovém případě však bude účastník soutěže ze soutěže vyřazen), a že, pokud se jedná o osobní údaje, má právo přístupu k takovým údajům, právo na informace, právo na blokování nesprávných údajů, blokování, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování daných údajů, právo na opravu těchto údajů a od účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Účastník soutěže bere na vědomí, že zpracování osobních údajů v rámci programu je dobrovolné a transparentní. V souvislosti s účastí v soutěži nebude účastník soutěže předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo. Způsob zpracování údajů je manuální a automatizovaný v elektronické formě. Údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii, ledaže to umožňují příslušné právní předpisy.

Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

Pokud výherci chtějí uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].  Výherci mají rovněž právo podat stížnost u příslušného místního dozorového orgánu pro ochranu údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: [email protected], www: https://www.uoou.cz).

8. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná, pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěží na webu www.sika.cz.