20/04/2023

V srpnu 2020 schválila Evropská unie nové Nařízení REACH týkající se používání produktů obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Tato nová pravidla se vztahují na výrobky, jako jsou například polyuretanová lepidla, tmely, nátěry nebo nástřiky, které se používají při průmyslové výrobě a stavebních pracích.

Jak vás toto nařízení ovlivní?

Cílem Nařízení je omezit používání výrobků obsahujících diisokyanáty a zaměřit se na ochranu zdraví a snížit zdravotní rizika při aplikaci pro pracovníky používající výrobky obsahující diisokyanáty. Nařízení REACH platí bez ohledu na používanou značku.

Od 24. srpna 2023 všichni profesionálové a průmysloví uživatelé musí před použitím těchto produktů absolvovat školení. Zaměstnavatel má povinnost zajistit, aby zaměstnanci a pracovníci byli dostatečně proškoleni. Jste-li distributorem, je nezbytné předat informace, které společnost Sika sdílí, vašim zákazníkům. Upozorňujeme na to, že Nařízení se vztahuje i na některé polyuretanové produkty Sika, jako jsou lepidla a tmely Sikaflex®, SikaTack®, SikaBond®, nebo nátěry Sikafloor ®, Sikalastic®.

Jak tyto produkty/látky poznat?

Na obalech těchto produktů je uvedeno upozornění „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“ Tato informace je uvedena také v bezpečnostním listu výrobku v kap. 2.2. a v produktovém listu.

Obrázek: Značení na etiketě
Obrázek: Bezpečnostní list
Obrázek: Produktový list

Jak vám může Sika pomoci splnit nové předpisy?

MOŽNOST 1: PŘEJÍT NA ALTERNATIVNÍ PRODUKTY

Společnost Sika nabízí řadu produktů, u kterých není povinné absolvovat bezpečnostní školení. Produkty pod značkou Purform® jsou polyuretany s obsahem méně než 0,1% volného monomerního diisokyanátu, proto nevyžadují specifické školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle nařízení REACH. Příkladem takového produktu je víceúčelové lepidlo a tmel Sikaflex®-11 FC Purform® a vysoce výkonný tmel pro stavebnictví Sikaflex® PRO-3 Purform®. Produkty na základě technologie Purform® mají všechny výhody stavebních polyuretanů.

MOŽNOST 2: POVINNÉ ŠKOLENÍ APLIKÁTORŮ, KTEŘÍ MANIPULUJÍ S DIISOKYANÁTY

Do 24. srpna 2023 musí být všichni aplikátoři, kteří pracují s diisokyanáty a jejich směsmi, včetně jejich vedoucích pracovníků, proškoleni pro bezpečné nakládání s danými produkty. Výhodou této varianty je, že umožňuje profesionálním uživatelům pokračovat v práci se stávajícími produkty bez nutností změn v technologii výroby nebo ve výrobním procesu.
Organizace FEICA připravila společně s průmyslovými sdruženími výrobců diisokyanátů ISOPA a ALIPA, v souladu s právními požadavky, školicí nástroje. Školení budou postupně k dispozici v online i prezenční formě, ve všech jazycích Evropské unie. 
Na školicí platformu PU se dostanete prostřednictvím tohoto odkazu. Školení v českém jazyce by měla být k dispozici od června 2023. Můžete zde absolvovat školení pro bezpečné zacházení s diisokyanáty v souladu s právními požadavky na školení dle nařízení REACH a poté získat certifikát. Platnost certifikátu o absolvování školení je 5 let a poté jej bude třeba obnovit.

Jaký typ školení se vztahuje na jednotlivé uživatele? 

Úroveň školení se liší v závislosti na riziku expozice, typu použití produktů:

  • Profesionální aplikace lepidel a těsnicích hmot / malá aplikace při okolní teplotě T-048
  • Profesionální použití / aplikace podlahy a hydroizolace T-049
Přístup ke školení zdarma

Chcete-li využít bezplatnou výuku, přejděte na školicí platformu a použijte kód Sika*: FEICA_21_C20

*Tento kód platí pouze pro školení o používání tmelů a lepidel. Jedná se o školení 048, 049, 050, 051, 052, 053 a 054, která naleznete po kliknutí na kartu "Adhesives and Sealants" (Lepidla a tmely) na webových stránkách školení.

Jak se registrovat do e-learningu - video návod

Jakmile získáte do mailu odkaz na přihlášení k e-learningu, počkejte min. 5 min. a poté klikněte na link v mailu, aby se vám otevřela stránka pro vytvoření hesla.

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat

našeho manažera pro EHS: