Evropská unie zavedla nové právní předpisy pro používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů, včetně polyuretanových výrobků, jako jsou lepidla, tmely, nátěry nebo injektáže používané v průmyslové výrobě nebo ve stavebnictví. Zde můžete získat přístup k požadovanému školení o PU a najít alternativní výrobky dostupné v sortimentu společnosti Sika.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Co znamená REACH

Co znamená zkratka REACH

"Nařízení REACH, přijaté v roce 2006, je zkratkou pro nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Jedná se o evropské nařízení, jehož cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před možnými riziky plynoucími z chemických látek a zároveň zajistit zachování globální konkurenceschopnosti chemického průmyslu EU." *

Nová nařízení REACH

Evropská unie zavedla nové omezení používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Tato nová pravidla se budou vztahovat i na výrobky, jako jsou polyuretanová lepidla, tmely a pěny používané v průmyslové výrobě a ve stavebnictví.

Od 24. srpna 2023 musí všichni profesionální a průmysloví uživatelé před použitím těchto výrobků absolvovat školení. Na domácí kutily se tento právní předpis nevztahuje.

Proč je to důležité?

Při práci s chemickými látkami, jako jsou lepidla a tmely, jsou pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů důležitá bezpečnostní opatření uvedená v jejich bezpečnostních listech. Jednosložková polyuretanová lepidla a tmely vytvrzují reakcí se vzdušnou vlhkostí. Tato reakce je založena na síťování prepolymerů prostřednictvím jejich isokyanátových skupin.

Při aplikaci takových polyuretanových výrobků mohou být uživatelé vystaveni minimálnímu množství nezreagovaných monomerních diisokyanátů použitých při výrobě prepolymerů. Po úplném vytvrzení výrobku však veškeré diisokyanáty zreagují a výsledné sloučeniny jsou zcela bez těchto reaktivních chemických látek.

Budou stávající polyuretanová řešení Sika i nadále k dispozici?
Pro průmyslové použití:

Ano, stávající řešení Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt® a Sikafloor® budou i nadále k dispozici. Uživatelé je mohou nadále používat, pokud absolvují online školení pro daný případ použití produktu a obdrží certifikát, který je platný po dobu pěti let.

Pro použití ve stavebnictví profesionálními uživateli:

Ano, stávající řešení Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom a Sikafloor® budou i nadále k dispozici. Uživatelé je mohou i nadále používat, pokud absolvují online školení pro daný případ použití výrobku a obdrží certifikát, platný po dobu pěti let.

*Zdroj: Isopa

 

Přístup ke školení zdarma

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Na níže uvedeném odkazu můžete absolvovat školení a získat osvědčení o bezpečném zacházení s diisokyanáty v souladu s právními požadavky na školení podle nařízení REACH.

Vzdělávací webová platforma obsahuje různé sekce. Výběr školení lze provést dle oblasti použití.

Chcete-li využít bezplatnou výuku, přejděte na školicí platformu a použijte kód Sika*: FEICA_21_C20

*Tento kód Sika FEICA platí pouze pro školení o používání tmelů a lepidel. Jedná se o školení 048, 049, 050, 051, 052, 053 a 054, která naleznete po kliknutí na kartu "Adhesives and Sealants" (Lepidla a tmely) na webových stránkách školení. Tato školení se týkají aplikací téměř všech produktů Sika, s výjimkou aplikací stříkáním.

Jak se vypořádat s legislativou REACH

Společnost Sika nabízí svým zákazníkům řadu možností, jak vyhovět omezenému používání diisokyanátů. Současná řešení budou i nadále k dispozici, přičemž budou vyžadovat, aby byli uživatelé proškoleni a získaly certifikát. Kromě toho společnost Sika nabízí celou řadu řešení na bázi STP nebo technologie Purform®, která od uživatelů nevyžaduje žádná další opatření.

Alternativní produkty bez nutnosti školení

Společnost Sika jako přední výrobce tmelů a lepidel na bázi polyuretanu bere zdraví a bezpečnost uživatelů produktů řady Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® a Sikafloor® velmi vážně. To vedlo k vývoji nové řady polyuretanových prepolymerů s velmi nízkým obsahem monomerů, které umožňují další neomezené používání našich výrobků profesionály.

Řešení Sika Purform®

 

Sika Purform® Pure Performance red logo

Řešení Sika STP (silane terminated polymers) 

people with application equipment

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Co jsou to diisokyanáty?

Diisokyanáty se používají především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou tuhé a pružné pěny, nátěry, lepidla, těsnicí materiály a elastomery. V různé míře jsou přítomny v kapalných a pastovitých výrobcích, ale zcela reagují s okolní vlhkostí, a proto již nejsou přítomny v hotových vytvrzených polyuretanových výrobcích.

Budou polyuretanové výrobky podle nového omezení REACH zakázány?

Omezení nezakazuje prodej ani používání PU výrobků.

Nové omezení REACH se na některé produkty Sika vztahuje.

Kterých produktů se toto omezení týká?

Omezení se vztahuje na všechny výrobky, které obsahují více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. Obecně se to týká většiny polyuretanových výrobků, které jsou v současné době na trhu, např. lepidel, tmelů, nátěrů, podlahovin atd. Je důležité zdůraznit, že vytvrzené výrobky v konečném stavu již izokyanáty neobsahují a omezení se na ně nevztahuje. Nevztahuje se ani na výrobky s velmi malým množstvím zbytkového diisokyanátu, např. na řadu polyuretanových výrobků Purform® společnosti Sika.

Co je cílem tohoto omezení?

Registry pracovních úrazů v celé Evropě pravidelně zaznamenávají přesné, i když nízké roční počty případů astmatu v souvislosti s prací s diisokyanáty. V roce 2012 začal německý úřad BAuA pracovat na nařízení, jehož cílem je tato čísla výrazně snížit. S diisokyanáty lze pracovat bezpečně, pokud jsou zavedena odpovídající opatření pro manipulaci a řízení rizik. Jediný incident však může u člověka vyvolat senzibilizaci na diisokyanáty, které pak mohou i při nejnižších koncentracích vyvolat astma. Nejlepším způsobem, jak takové riziko potlačit, je poučit všechny, kdo s diisokyanáty pracují, jak s nimi správně zacházet.

Jaká právní omezení se vztahují na distributory, uživatele a jejich zaměstnavatele?

Omezení mají zajistit, aby každý, kdo profesionálně nakládá s diisokyanáty, byl před jejich použitím proškolen o jejich vlastnostech a požadavcích na bezpečné zacházení s nimi. Má dvě části: jedna se vztahuje na výrobce PU výrobků a druhá na profesionální uživatele.

  1. Aby bylo možné prodávat výrobek, na který se omezení vztahuje, musí být požadavek na školení uveden na etiketě a dodavatel musí zákazníkovi poskytnout informace o tom, kde nebo jak požadované školení získat.
  2. Pro používání výrobku, na který se vztahuje omezení, musí zaměstnavatel doložit, že příslušný pracovník úspěšně absolvoval školení.
Existuje časový plán provádění školení?

24. února 2022: Výrobky, na které se omezení vztahuje, musí být odpovídajícím způsobem označeny.

24. srpna 2023: Před použitím uvedených výrobků je třeba provést školení.

Školení je platné po dobu pěti let, poté bude nutné jej obnovit.

Kdo může poskytnout toto povinné školení?

V legislativě jsou uvedena témata, která mají být obsažena, a je požadováno, aby školení bylo přizpůsobeno procesu podávání žádostí. Může být provedeno buď online, nebo osobně. Školitel musí mít odborné vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Průmyslová sdružení dodavatelského řetězce diisokyanátů vypracovala školicí materiály v souladu s těmito požadavky a poskytují školení online prostřednictvím veřejné internetové platformy. Školitelé mohou získat přístup k tomuto školicímu materiálu rovněž prostřednictvím stejných internetových stránek.

Bude společnost Sika poskytovat školení pro své zákazníky?

Společnost Sika neplánuje žádné specifické školení o diisokyanátech pro zákazníky. Společnost Sika pomáhá zákazníkům absolvovat online školení poskytnutím kódu pro bezplatný přístup ke školení.

Jak zjistím, zda musím toto školení absolvovat?

Školení musíte absolvovat, pokud v profesních nebo průmyslových podmínkách používáte výrobek s obsahem diizokyanátů vyšším než 0,1 %. Každý výrobek, na který se vztahuje toto omezení, musí být na obalu opatřen následující větou:

“Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.”

Společnost Sika rovněž přidává tuto větu do druhého oddílu svého bezpečnostního listu a další informace týkající se přístupu k online školení v produktovém listu výrobku.

Na fyzické osoby (spotřebitele) se toto školení nevztahuje.

Kdo je zodpovědný za zajištění školení uživatelů a kdo to bude kontrolovat?

Za zajištění absolvování školení a doložení úspěšného absolvování školení odpovídá zaměstnavatel uživatele nebo uživatel samostatně výdělečně činný. Tuto dokumentaci mohou kontrolovat národní inspektoři REACH.