11/02/2022

Společnost Sika vyvinula novou polyurethanovou technologii s novým pre-polymerem, který se uvádí na trh pod značkou Purform®.

Sika - Safety First

Polyuretany jsou bezpečné dnes i v budoucnu

Při práci s chemickými látkami, jako jsou lepidla a tmely, jsou pro ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů důležitá bezpečnostní opatření uvedená v jejich bezpečnostních listech. Jednosložková polyuretanová lepidla a tmely vytvrzují reakcí se vzdušnou vlhkostí. Tato reakce je založena na síťování prepolymerů prostřednictvím jejich isokyanátových skupin.
Tato chemická reakce, nazývaná také vytvrzování, přemění vytlačovaný tekutý produkt na finální polyuretanovou směs s jedinečnými vlastnostmi. Při aplikaci takových polyuretanových výrobků mohou být uživatelé vystaveni minimálnímu množství nezreagovaných monomerních diisokyanátů použitých při výrobě prepolymerů. Po úplném vytvrzení výrobku však veškeré diisokyanáty zreagují a výsledné sloučeniny jsou zcela bez těchto reaktivních chemických látek.

  Běžně používané polyuretany Sika Purform® Polyuretany
Obsah diizokyanátových monomerů > 0,1 % hmot. < 0,1 % hmot.
Školení (podle  REACH) Ano Ne
Dodatečné náklady na použití Ano Ne
* v závislosti na dalších složkách
   

Dopad legislativy REACH 

Evropská unie vydala v rámci legislativy REACH nové právní předpisy, které zpřísňují používání výrobků obsahujících více než 0,1 % monomerních diisokyanátů. REACH je nařízení Evropské unie přijaté za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemické látky, a zároveň zvyšuje konkurenceschopnost chemického průmyslu EU. Dne 4. srpna 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nové omezení týkající se diisokyanátů.
Nové evropské nařízení vyžaduje, aby profesionální stavební a průmysloví uživatelé výrobků obsahující více než 0,1 % volných monomerních diisokyanátů byli proškoleni a poučeni o rizicích spojených s prací s diisokyanáty a o příslušných požadovaných opatřeních k řízení rizik.

Lepidla a tmely Purform® s velmi nízkým obsahem monomerů

Společnost Sika jako přední výrobce tmelů a lepidel na bázi polyuretanových pryskyřic bere zdraví a bezpečnost uživatelů produktů Sikaflex®, SikaTack® a Sikafloor® velmi vážně. To nás vedlo k vývoji nové řady polyuretanových prepolymerů s velmi nízkým obsahem monomerů, abychom umožnili další neomezené a bezpečné používání našich výrobků profesionály.

"Při manipulaci s chemickými látkami je důležité, aby jejich expozice byla co nejmenší. Evropská unie vydala nový zákon, který má zpřísnit používání polyuretanových lepidel a tmelů. Nová technologie Sika® Purform® neobsahuje více než 0,1 % monomerních diisokyanátů a splňuje tak novou legislativu REACH beze zbytku."

Použitím technologie Purform® pro polyuretanová lepidla a tmely s vyšším výkonem a velmi nízkým obsahem diisokyanátových monomerů můžeme čelit výzvám zítřka již dnes. Technologie Purform® umožňuje uživatelům těžit z jedinečného výkonu, bez nutnosti školení o bezpečnosti a ochraně zdraví podle nařízení REACH.