Stavební technici Sika CZ během roku 2021 nejčastěji řešili otázky, které se týkaly hydroizolací nepodsklepených obytných budov v kombinaci s ochranou obytných budov proti působení radonu. Také během letošní stavební sezóny bude potřeba se na menších i větších stavbách obytných a průmyslových budov zabývat volbou hydroizolačních materiálů proti vlhkosti, vodě, a také návrhem opatření proti působení radonu.

Na našem území se v podloží obytných budov ve větší nebo menší míře vyskytuje zdraví škodlivý plyn radon. Stavebníci nejčastěji řeší otázku:

"Jaký materiál použít na hydroizolaci nepodsklepeného rodinného domu – bungalovu v kombinaci s ochrannou proti radonu."

V září roku 2019 vyšlo nové znění normy ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží, která zohledňuje požadavky atomového zákona č. 263/2016 Sb a vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. Změnil se způsob výpočtu pro dimenzování protiradonové hydroizolace. Nyní se hydroizolace proti radonu navrhuje podle radonového odporu daného hydroizolačního pásu, který musí být vetší než minimální radonový odpor, který se buď vypočítá podle metodiky uvedené v ČSN 73 0601 nebo se také může provést návrh hydroizolace proti radonu pomocí hodnot z tabulky, uvedené rovněž v ČSN 73 0601. Hodnoty radonového odporu naleznete v jednotlivých produktových listech vyrobků.

Nová metodika návrhu hydroizolace proti radonu podle ČSN 73 0601 není jedinou změnou této novelizované normy. Z nového znění normy v podstatě vyplývá, že ať už je radonový index stavby jakýkoli (nízký, střední nebo vysoký), je potřeba u hydroizolace spodní stavby navrhnout a na stavbě vybudovat tzv. kombinované opatření:

A

protiradonovou hydroizolaci

+

B

odvětrání podloží nebo vložení odvětrané ventilační vrstvy do kontaktní konstrukce.

Odvětrání podloží se nejčastěji řeší systémem perforovaných drenážních tenkostěnných plastových trubek (hadic), které se vkládají do vrstvy kameniva pod základovou desku. Toto potrubí je pak většinou napojeno na svislé potrubí a vyvedeno nad úroveň střešní konstrukce obytné budovy.

Doporučené skladby hydroizolace proti radonu u nepodsklepených budov

Nízký a střední radonový index stavby

Obrázek: Odvětrání podloží

 

 

 

 

+

Vysoký radonový index

Obrázek: Odvětrání podloží

 

 

 

 

+

Produkty

  • Penetral ALP - asfaltový lak určený k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, izolace nebo v silničním stavitelství.
  • SKLODEK 40 standard mineral - modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií
  • SKLODEK 40 special mineral - modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií
  • PARAELAST AL + V S40 - modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií
Obrázek: Okraj základové desky, začátek montáže vrchní hydroizolace, před vyzděním obvodových stěn obytné budovy.
Obrázek: Detail hydroizolace spodní stavby proti vodě a radonu, ležaté „T“ u zdiva, v místě, kde budou osazeny dveře.
Obrázek: Schéma detailu hydroizolace spodní stavby proti vodě a radonu, ležaté „T“.

Ke stažení

V praktické pomůčce je možné najít výhody asfaltových pásů, skladby hydroizolací spodní stavby.

Pro návrh hydroizolací proti radonu je také k dispozici prospekt Hydroizolace proti radonu.