30/03/2020
Kolejová vozidla Pasivní protipožární ochrana Industry

Požadavky na protipožární ochranu kolejových vozidel jsou definovány v evropské normě DIN EN 45545. Normy jsou vytvářeny způsobem, který definuje obecná pravidla pro kolejová vozidla s cílem zvýšit požární bezpečnost. Sika nabízí produkty a řešení, která tyto normy splňují.

EN 45545-2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

Pro každou úroveň nebezpečnosti jsou v části 2 specifikovány zkušební metody, zkušební podmínky a požadavky na reakci na oheň. Návrh drážních vozidel a použitých výrobků vždy musí sledovat cíl omezení rozvoje požáru v případě možného vznícení tak, aby při tom byla dosažena přijatelná úroveň bezpečnosti (HL).

Pokud je dosaženo záměrů definovaných v kapitole 4 EN 45545-1:2013, výsledkem má být vysoká pravděpodobnost, že v případě požáru se budou cestující a personál schopni evakuovat bez pomoci a dosáhnout bezpečného místa. Je třeba uvést, že tato evropská norma nepopisuje opatření, jenž zajistí zachování celistvosti drážních vozidel v případě požáru.

Norma určuje třídy nebezpečnosti. Neobsazený vůz má ve srovnání s plně obsazeným dvoupodlažním vozidlem menší nebezpečí. Také provoz vozidel na otevřených trasách je považován za odlišný ve srovnání s kolejovými vozidly, které projíždí tunely, ve kterých je obtížnější evakuace.

Požadavky R1/R7

požární ochrana kolejových vozidel
Šíření plamene
Hustota kouře
Toxicita pro kouř

Produkty Sika otestované na tyto požadavky:

  1. Produkt testován izolovaně: SikaPower®-1200, SikaPower®-1277
  2. Produkt testován ve spoji 3 x 10 mm: Sikaflex®-268, Sikaflex®-558, Sikaflex®-221

Report testu dle EN45545-2 [HL1-3]

Požadavky R22 / R23

drážní vozidla - ochrana proti požáru
Hustota kouře
Toxicita pro kouř
Kyslíkový index

Výrobek Sika splňující tyto požadavky (testován izolovaně): Sikaflex®-821 FR

Report testu dle EN45545-2 [HL2, ev. HL3]

Produktové listy