Spádování plochých střech se nyní vytváří stále častěji pomocí pěnového polystyrenu. Vrstva tepelné izolace ze spádových desek pěnového polystyrenu se ve skladbách střech pochopitelně kombinuje s vrstvou rovných desek pěnového polystyrenu.

Hlavní výhody pěnového polystyrenu vyrobeného ve spádu

Hlavní výhodou spádování střech pomocí pěnového polystyrenu je montáž izolací střešního pláště suchým procesem, který je méně náročný na technologické přestávky například v porovnání budováním spádové vrstvy z betonové mazaniny nebo lehčeného betonu.
Spádování střech pomocí pěnového polystyrenu zpravidla představuje zateplení střech na velmi vysoké úrovni. Spádování střech pomocí desek pěnového polystyrenu je možné provést ve více variantách řešení odvádění vody z povrchu plochých střech, viz. obrázky 2, 3 a 4.

Spádové desky pěnového polystyrenu pro střechy se v převažujícím množství případů vyrábějí v rozměrech 1 m x 1 m, a to se spádem na jednu stranu. Ve stavební praxi se někdy označují jako klíny. Klíny z pěnového polystyrenu se používají v detailech například u atik anebo se umísťují do některých úžlabí, před světlíky a různé nástavby na střeše, aby zabránily vzniku oblastí, kde by se po deštích na povrchu střech vytvářely kaluže vody, viz. také rozháněcí klíny na obr. 4.

Obrázek: 2
Správný postup výstavby střešního pláště je velmi důležitý

Během budování spádování střechy z pěnového polystyrenu je nutné tepelnou izolaci průběžně zakrývat hydroizolacemi. Montáž střešního pláště se proto obvykle provádí po etapách. Postup výstavby střešního pláště je nutné provádět takovým způsobem, aby nedošlo k zatékání vody z povrchu hydroizolací do skladby střechy.
Při montáži střešního pláště se zpravidla provádějí z hydroizolací etapové spoje. Samolepicí asfaltové pásy položené na horním povrchu pěnového polystyrenu se v oblastech etapových spojů vodotěsně napojí (nataví nebo nalepí) na vrstvu parozábrany.

Obrázek: 3
Obrázek: 4
Jak se vyvarovat chyb v návrhu spádování střech ze spádového pěnového polystyrenu

Znamená to respektovat reálné technické možnosti výroby spádových desek pěnového polystyrenu, a také možnosti a podmínky montáže spádového pěnového polystyrenu na stavbách při budování zateplení plochých střech.

Technické limity výroby spádového pěnového polystyrenu

Řezání bloků pěnového polystyrenu na jednotlivé desky se ve výrobním závodě provádí pomocí odporových drátů. Nastavení odporových drátů řezání bloků pěnového polystyrenu má své limity.
Desky pěnového polystyrenu je možné vyrábět s minimálním spádem 0,5 % a spád desek je možné měnit po kroku 0,5 %, tzn. 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %  atd.  Pěnový polystyren ve spádu je možné vyrobit ze všech druhů pěnového polystyrenu EPS 200, EPS 150, EPS 100, EPS 70, EPS 100 grey a EPS 70 grey.
Při objednání výroby spádových desek pěnového polystyrenu je také potřeba přihlédnout k podmínkám při jejich dopravě a montáži na stavbě. Proto se spádové desky pěnového polystyrenu vyrábějí od minimální tloušťky 10 mm. Protože se při montáži střešních plášťů po tepelných izolacích chodí a přemísťují se stavební materiály je potřeba používat spádové desky pěnového polystyrenu od tloušťky 20 mm, nebo optimálně od tloušťky 40 mm. Pěnový polystyren pro vybudování zateplení a spádování střech zabere na stavbě poměrně dost prostoru, viz. obr. 5.

Obrázek: 5
Podmínky montáže desek spádového pěnového polystyrenu

Sestavovat spádování střech z desek pěnového polystyrenu s různými spády z různých směrů a upravovat rozměry a tvar desek na střechách a vytvářet základní úžlabí pod různými úhly je pro většinu pracovníků realizačních firem opravdu velmi obtížné. V oblastech úžlabí by při realizaci takového spádování střechy navíc vznikaly velké nerovnosti, a různé zuby a hrany.
U střech spádovaných od atik do jejich středu pomocí pěnového polystyrenu ve spádu se provádí spádování střech se stejným spádem ze čtyřech stran ke vpustím, obr. 2 nebo ze dvou stran ke žlabům. Do oblastí žlabů se mohu vkládat rozháněcí klíny, obr. 4 nebo se spádují i oblasti žlabů, obr. 3.
Z požadavků na střechy uvedených například v ČSN 73 1901-1 a ČSN 73 1901-3 vyplývá, že minimální spád plochých střech s povlakovými krytinami mimo žlaby a úžlabí je 3%.

Desky pěnového polystyrenu je potřeba pokládat s vystřídáním spár tzv. "na vazbu", a to takovým způsobem, aby ve skladbách střech v tepelné izolaci střechy, pokud možno nevznikaly průběžné spáry v jednotlivých vrstvách pěnového polystyrenu a ani nad sebou.
 Pěnový polystyren se nesmí skladovat na plochách a v oblastech, kde se dlouhodobě vyskytuje nebo zadržuje voda. Dobu působení slunečního záření a dobu působení dalších klimatických zatížení je vhodné s přihlédnutím k montáži tepelných izolací u jednotlivých střech zkrátit na nezbytné minimum. 

Autor

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

[email protected]