Betonové konstrukce sloužící jako podzemní prostory, suterény a sklepy musí být chráněny proti vodě, aby nedošlo k poškození v důsledku vnikání vlhkosti nebo vody. Toho může být dosaženo použitím vnějšího hydroizolačního systému, např. pomocí nátěrů, hydroizolačních fólií nebo jiných, dodatečně instalovaných hydroizolačních systémů. Vodonepropustnosti je možné dosáhnout také integrovaným systémem v konstrukčním betonu.

Je dobře známo, že beton může být navržen tak, aby byl vodonepropustný pro tlakovou vodu. To vyžaduje pečlivý návrh betonové směsi za použití přísad a příměsí které dokáží udržet beton vodonepropustný. V úvahu však musíme vzít víc než je samotný návrh betonu.

Po celém světě existuje mnoho výrazů pro definici vodonepropustného betonu. Obecně však můžeme rozlišovat mezi "vodonepropustným betonem", "vodonepropustným betonovým systémem" a "konstrukcí bílé vany".

Vodonepropustný beton

Vodonepropustný beton popisuje betonovou směs, která je nepropustná pro vodu a návrh je zaměřen na kvalitu betonu, který byl modifikován pomocí přísad, jako jsou superplastifikátory a blokátory pórů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o betonovou směs, nejsou brány v úvahu konstrukční prvky jako dilatace a další návrhy konstrukce. Proto použití samotného vodonepropustného betonu neznamená těsnost betonové konstrukce.

Vodonepropustný betonový systém

Tento termín definuje konstrukci složenou z vodonepropustného betonu a řešení pro utěsnění pracovních a dilatačních spár v jednoduchých betonových konstrukcích jako jsou např. sklepy nebo nádrže a jímky. Při stavbě vždy řešíme napojení spodní desky na stěny, dilatační spáry a prostupy.

Aby bylo zajištěna odpovídající úroveň vodonepropustnosti je nutné dodržovat obecné pokyny pro návrh betonové směsi, betonáž, návrh konstrukce a těsnicích prvků.

Bílá vana

Další úroveň vodonepropustné konstrukce je koncept bílé vany. Ta je definována zejména ve střední Evropě a v Německu již po mnoho desetiletí. Kromě vodonepropustného betonu zahrnuje celý koncept činností od projektu a plánování všech operací prováděných v průběhu výstavby až po kontrolu na stavbě. Všechny tyto kroky jsou důležité k získání vodonepropustné betonové konstrukce. Jedním z hlavních prvků je opět použití vodonepropustného betonu s důrazem na řízení vzniku trhlin. K dosažení tohoto cíle musí být všechny vzniklé trhliny menší než je definovaná velikost a nesmí se vyskytovat žádné konstrukční trhliny procházející celou tloušťkou konstrukce. Různé národní standardy pro konstrukcí bílé vany vyžadují maximální šířku trhliny ≤ 0,2 mm.

Důležitými prvky, které ovlivňují vznik trhlin jsou:

 • Návrh betonové směsi

Optimalizace granulometrie a vodního součinitele; výběr vhodného typu cementu; zlepšení reologie a použití různých přísad jako zpomalovačů, redukce smrštění, blokátorů pórů, superplastifikátorů. Všechny tyto prvky ovlivňují vznik trhlin v betonu.

 • Tloušťka betonu

Homogenní tloušťka betonu, a to bez jakékoli změny tloušťky snižuje lokální napětí. Minimální tloušťka betonu ≥ 250 mm pro stěny a desky je ověřenou hodnotou.

 • Stupeň vyztužení

To je klíčový konstrukční prvek k omezení vzniku trhlin. Množství ocelové výztuže je obvykle podstatně vyšší než je zapotřebí pouze pro strukturální integritu. Výpočet minimálního stupně vyztužení a distribuci oceli by měl být proveden statikem s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi.

 • Tvar a rozložení

Chcete-li snížit napětí v rámci konstrukce a uspořádání "bílé vany" musí být konstrukce navrženy v jedné úrovni a v jednoduchém čtvercovém nebo obdélníkovém tvaru. Je třeba se vyhnout změnám výšky nebo vnitřním rohům.

yes

Tradiční návrh konstrukce železobetonové základové desky, není vhodný pro koncept "bílé vany"

yes

Vhodný návrh konstrukce "bílé vany": jednoduchý tvar, homogenní tloušťka, žádné změny výšky. Červená část bude navržena ve vysoké kvalitě betonu (vodonepropustný beton)

Návrh pracovních a dilatačních spár musí být proveden v souladu se smršťováním betonu a jednotlivými kroky betonáže. Pracovní a dilatační spáry musí být umístěny tak, aby konstrukci rozdělovaly na pravidelné čtvercové prvky pro maximální snížení napětí. V úvahu musí být vzaty i podmínky na stavbě, jako jsou např. povětrnostní podmínky. Konstrukční požadavky se liší v závislosti na způsobu a účelu použití.

Pro těsnění pracovních a dilatačních spár se používají spárové pásy nebo profily na bázi plastů. Pro pracovní spáry a prostupy pak např. bobtnavé profily nebo tmely. Jako záložní systém se umisťují injektážní hadičky.

yes

Optimalizovaný návrh spár konstrukce pro snížení tvorby trhlin.

Podklad

Chcete-li snížit tření mezi betonovou deskou a podkladem umístěte na podklad dvojitou vrstvu fólie

Ukládání betonu

Konstrukce, bednění a vyztužení musí umožnit dobrou a snadnou betonáž. Je nutné zajistit správné ukládání betonu, aby se zabránilo nestejnoměrnému namáhání, únikům, špatnému hutnění nebo segregaci betonu. Toho lze dosáhnout tím, že se dilatační celky betonují nepřetržitě v jednom kroku. Současně s omezením výšky ukládání na ≤ 1,0 m a opatrným hutněním čerstvého betonu lze významně omezit vznik dutin a kaveren.

Vytvrzování

Dostatečné vytvrzení po dobu alespoň tří dní při použití zakrytí fólií nebo ochranným zástřikem. Vhodné je také pozdější odbednění. Obecně je třeba zabránit vzniku trhlin v důsledku nadměrného vysychání.

Kromě těchto bodů pro snížení tvorby trhlin, existují i ​​další body, které mají vliv na vodonepropustnost konstrukce "bílé vany":

 • Minimální krytí betonu (≥ 30 mm)
 • Použití betonových distančních prvků
 • Správné umístění a utěsnění všech prostupů

Výhody konstrukce bílé vany

Ve srovnání s tradičními hydroizolačními systémy poskytuje "bílá vana" následující výhody:

 • Statická a těsnicí funkce v jednom
 • Zjednodušené statické a konstrukční principy navrhování
 • Snadná a rychlá výstavba, žádné dodatečné aplikace hydroizolační vrstvy (méně pracovních kroků)
 • Odolný a integrální hydroizolační systém
 • Bez drenáží a sektorových hydroizolačních systémů pro dodatečnou injektáž
 • Jednoduché výkopové práce a minimální příprava podkladu
 • Relativní nezávislost na povětrnostních podmínkách
 • Úniky mohou být odhaleny a opraveny snadněji v kterékoliv fázi výstavby nebo používání
 • Systém je méně citlivý na vnější poškození

Všechny tyto výhody vedou k nákladově efektivnímu řešení i s nižšími požadavky na logistiku a další prvky při výstavbě.