Centrální kontaktní místo (Help Desk)

V případě, že mají zaměstnanci společnosti Sika pochybnosti nebo otázky vztahující se k tématům etického kodexu, měli by se obrátit na své nadřízené nebo kolegy z právního nebo HR oddělení společnosti.  Za tímto účelem Sika dále zavedla

Interní audit

Lidská práva jsou součástí dokumentů "Etický kodex Sika" a "Politika a Principy." Generální manažeři se musí striktně řídit zákonným rámcem a dohlížet na jednání podřízených. Jsou odpovědní za zavedení preventivních opatření. Přehled o dodržování lidských práv je součástí interního auditu a zákonných auditů prováděných pravidelně v organizačních jednotkách.

Ročně je vykonáno přibližně 20 interních a 10 zákonných auditů, což odpovídá asi 20 % organizačních složek Sika. Pro zvýšení množstevního pokrytí, Sika v roce zařadila tento ukazatel do všech svých auditových aktivit pro řízení kvality a rizik.

GRI

Dialog se stakeholdery

Téma dialogu se všemi zúčastněnými stranami (stakeholdery) se prolíná všemi Principy obchodních a lidských práv spojených národů a je velmi kritické k úsilí vynaloženému na společenskou odpovědnost v oblasti respekování lidských práv. Sika chápe angažovanost různých skupin jako neustále probíhající proces interakce a dialogu. Díky posuzování významnosti a radě pro dohled nad udržitelným rozvojem společnost zajišťuje porozumění a reakci na potřeby a starosti všech zainteresovaných skupin.