Sika se striktně řídí 10 principy Global Compact OSN a odmítá dětskou práci.

Global Compact OSN

Minimální věk pro přijetí zaměstnance

Rozvinuté země   Rozvojové země  
Lehká práce 13 let   12 let
Pravidelná práce 15 let   14 let
Nebezpečná práce 18 let   18 let

Mezinárodní organizace práce (ILO) - Úmluva č. 182

Úmluva č. 182 požaduje na vládách, aby dali prioritu eliminaci nejhorší formy dětské práce vykonávané dětmi do 18 let. Jsou definovány takto:

 • veškeré formy otroctví - včetně obchodování s dětmi, dlužního otroctví, nucené a povinné práce, využití dětí v ozbrojeném konfliktu.
 • Využití, kupčení nebo nabízení dětí k prostituci, produkci pornografie nebo pro pornografické účely.
 • Využití, kupčení nebo nabízení dětí k nelegální činnosti, zejména výrobě nebo distribuci drog.
 • Práce, které mohou poškodit zdraví, bezpečnost nebo mravy dítěte v důsledku své povahy nebo okolností, za kterých se provádí.
 • Buďtě pozorní v zemích, regionech, sektorech, ekonomických činnostech, kde je vyšší pravděpodobnost dětské práce a jednejte v souladu s politikou a procesy.
 • Dodržujte minimální věkovou hranici pro dětskou práci ustanovenou v místních zákonech práce. Tam, kde je úprava nedostatečná, jednejte dle mezinárodních standardů.
 • Při přijímacích procedurách použijte adekvátní a ověřitelný mechanismus zjištění věku.
 • Pokud se na pracovišti objeví děti, které nedosáhly požadované věkové hranice, přijměte opatření k jejich vyloučení z práce.
 • Pomozte najít vhodné alternativy a přístup k adekvátním službám pro děti a jejich rodiny.
 • Vyvíjejte tlak na své subdodavatele, dodavatele a další obchodní partnery, aby bojovali proti dětské práci.
 • Rozvíjejte a zavádějte mechanismy, které odhalí dětskou práci.
 • Pokud nejsou kolektivně stanoveny mzdy, nebo chybí regulace minimální mzdy, zajistěte, aby mzda vyplacená dospělým zajistila potřeby jich samotných i jejich rodin.