Udržitelnost ve vzdělávání

Klíčovým faktorem úspěchu společnosti jsou lidé s kvalitním vzděláním, kteří rozumí svému obchodu a vědí, jak vytvořit přidanou hodnotu pro své zákazníky. Z toho důvodu Sika investuje do rozvoje svých zaměstnanců a poskytuje školení a výuku na globální, regionální i místní úrovni.

S ohledem na udržitelný rozvoj jsou školení Sika zaměřená na porozumění tématům, která jsou důležitá pro konkrétní úkoly a zároveň prioritní pro daný trh. V tomto smyslu je pro nás důležité upravit schopnost organizace úspěšně realizovat změny a chovat se v souladu s konceptem a metodologií udržitelného rozvoje. Dále se účastníci našich školení o udržitelném rozvoji naučí, jakým způsobem do konceptu udržitelnosti úspěšně zapojit všechny zainteresované skupiny, se kterými společnost přichází do styku.

 

Proč jsou školení a vzdělávání pro společnost důležitá?

S více než 16.000 zaměstnanci po celém světě Sika vnímá školení a vzdělávání jako stěžejní faktor pro udržení své pracovní síly. Společnost má vysoký podíl dlouhodobě zaměstnaných pracovníků. Tyto cenné zaměstnance neustále vzdělává, aby jejich znalosti a schopnosti byly na vysoké úrovni odpovídající požadavkům současného světa.

Jak Sika řídí školení a vzdělávání?

Management společnosti Sika zajistí, aby zaměstnanci měli adekvátní školení. Metodika školení a výuky zahrnuje tyto části:

Závazek

Pomocí kooperativního stylu vedení, rozmanitým způsobům rozvoje a neustálým školením Sika zvyšuje individální dovednosti a iniciativu svých zaměstnanců, podporuje podnikatelského ducha a současně dynamický rozvoj společnosti. Sika se snaží neustále poznávat, monitorovat a zlepšovat schopnosti svých zaměstnanců.

Cíle

Sika nemá explicitně definovaný cíl zaměřený na vzdělávání, avšak snaží se každému zaměstnanci nabídnout nejméně 10 hodin školení ročně. Pro manažery připravuje plnohodnotná školení a semináře. 

Odpovědnost

Odpovědnost za školení a vzdělávání zaměstnanců leží na linii managementu, dle principů a metod manuálu o lidských zdrojích společnosti.

Konkrétní vzdělávací akce

Rozvoj managementu: Hlavním pilířem aktivit pro rozvoj managementu je po dlouhá léta Systém řízení výkonu a talentů společnosti. Systém odhaluje a rozvíjí manažerské dovednosti, tím zjednodušuje plánovaní postupu zaměstnanců v příslušných organizacích, a zároveň podporuje růst společnosti neustálým objevováním talentů. Potenciální manažeři jsou rozvíjeni na různých úrovních: pravidelným školením vedeným příslušnou národní organizací nebo v rámci Sika Business School.

Sika Business School poskytuje globální praktické kurzy v oblasti řízení, rozvoje talentů, marketingu a obchodu.

Kurzy zahrnují projektové úkoly, které reflektují každodenní obchodní situace. Aby zaměření školení odpovídalo praktickým požadavkům, jsou do rozvojových aktivit zahrnuti členové nejvyššího managementu i další linioví vedoucí. Znalosti produktů a jejich aplikace jsou předávány na kurzech akademií, jejichž obsah je vytvořen dle požadavků vedoucích cílových trhů. Tato školení se zaměřením na praktické použití Sika produktů zvyšuje schopnost kvalitního poradenství pro zákazníky.

Tréninkové programy: Tréninkový program pro každého zaměstnance je založen na hodnocení liniového manažera. Každý zaměstnanec musí absolvovat nejméně jeden (interní nebo externí) kurz ročně. Všichni nemanažerští pracovníci jsou za účelem zjištění vzdělávacích a rozvojových potřeb hodnoceni a řízeni svými liniovými vedoucími a oddělením Lidských zdrojů.

Nástroje hodnocení pokroků managementu

Monitoring: Sika pravidelně hodnotí kvalitu svých školení. V pravidelných intervalech zaznamenává hodiny proběhlých školení. Čtvrtletně jsou tato čísla reportována na nejvyšší vedení společnosti, které z nich vyvozuje závěry a určuje další nezbytné kroky.