VÁŽENÍ PŘÁTELÉ SPOLEČNOSTI SIKA,

naše společnost nahlíží na otázku rozvoje podnikání s dlouhodobou perspektivou a jedná s respektem a odpovědností vůči svým zákazníkům, akcionářům i zaměstnancům. Při naší práci klademe důraz na bezpečnost, kvalitu, životní prostředí, spravedlivý přístup, sociální angažovanost, odpovědný růst a tvorbu hodnot.

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

Svět a společnost stojí tváří v tvář problémům, ke kterým musejí aktivně přistupovat také podniky. Změna klimatu, populační růst, ceny energie, nedostatek surovin a vody patří mezi globální megatrendy a problémy, které podnítí změnu společnosti v následujících letech a dekádách.

Tyto problémy budou současně mohutnou hnací silou inovačních technologií a řešení. Trhy budou vyžadovat nové přístupy ke stavebnictví, infrastruktuře a dopravě.

UDRŽITELNOST JAKO HNACÍ SÍLA PODNIKÁNÍ

Udržitelnost je klíčovou složkou inovačních aktivit společnosti. Sika plánuje zvýšenou trvanlivost a úsporu materiálů i energie ve stavebnictví i průmyslových aplikacích. Sika se vytrvale snaží přispívat k úsporám spotřeby zdrojů jak ve vlastní výrobě, tak i na straně obchodních partnerů, kteří důvěřují výrobkům značky Sika. Iniciativy a pokrok společnosti Sika se řídí Globální iniciativou ve výkaznictví (GRI 4).

Při tom všem je na prvním místě bezpečnost. Prospěch a zdraví zaměstnanců a partnerů společnosti Sika je podmínkou jejího úspěchu. Vytváření bezpečného pracovního prostředí je vždy hlavní prioritou.

ETICKÉ STANDARDY

Sika podněcuje sociální a ekonomický rozvoj ve všech zemích a komunitách, ve kterých působí. Sika aktivně podporuje sociální projekty v místních komunitách pomocí nadace Romualda Burkarda. Jako člen iniciativy OSN Global Compact se Sika zavázala uskutečňovat globální udržitelný rozvoj.

Sika neslevuje na bezúhonnosti a má nastaveny vysoké etické standardy práce. Etický kodex společnosti Sika definuje normy a pravidla chování pro společnost a všechny její zaměstnance

TVORBA HODNOT

Udržitelný rozvoj byl vždy součástí naší identity. Zavazujeme se k neustálému měření, zlepšování, vykazování a komunikaci v oblasti udržitelné tvorby hodnot. Heslo „Větší přínos, menší dopad“ vyjadřuje závazek společnosti Sika k maximalizaci hodnoty našich řešení a příspěvků všem zúčastněným stranám za současného snižování rizik a spotřeby zdrojů.

Proto jsme definovali šest strategických cílů, které se soustřeďují na hospodárný výkon, udržitelná řešení, místní komunity/společnost, vodu a odpad a bezpečnost práce. Udržitelnost je naší denní praxí s cílem udržet si konkurenční výhodu v zájmu prospěchu všech zúčastněných stran.

Se srdečným pozdravem,

JAN JENISCH

VÝKONNÝ ŘEDITEL