Sika: Větší přínos - menší dopad
Větší přínos - menší dopad

Udržitelný rozvoj společnosti Sika, CZ, PDF, 2.8 MB

Větší přínos, menší dopad

Věrna závazku trvale udržitelného rozvoje, společnost Sika přijímá odpovědnost za vytváření trvale udržitelných řešení, která povedou k úsporám materiálu, vody a energie ve stavebnictví a dopravě. Sika usiluje o vytváření hodnot pro všechny zúčastněné strany pomocí svých výrobků, systémů a řešení v celém dodavatelském řetězci a po celou dobu jejich životnosti. Vytvořená hodnota daleko převažuje dopad výroby, distribuce a používání.

Cílem je tvorba a zvyšování hodnot při snižování dopadu. Strategií plné integrace udržitelného rozvoje do všech procesů podnikání si společnost Sika udržuje konkurenční výhodu. Ve vnitřních záležitostech společnost podporuje udržitelný rozvoj pomocí programů hospodárnosti a bezpečnosti, a tak podporuje rozvoj hospodářství, společnosti i životního prostředí.

Tvorba hodnot

Zavazujeme se k neustálému měření, zlepšování, vykazování a komunikaci v oblasti udržitelné tvorby hodnot. Heslo „Větší přínos, menší dopad“ vyjadřuje závazek společnosti Sika k maximalizaci hodnoty našich řešení a příspěvků všem zúčastněným stranám za současného snižování rizik a spotřeby zdrojů.

 Definovali jsme šest strategických cílů, které se soustřeďují na hospodárný výkon, udržitelná řešení, místní komunity/společnost, vodu a odpad a bezpečnost práce. Udržitelnost je naší denní praxí s cílem udržet si konkurenční výhodu v zájmu prospěchu všech zúčastněných stran.

Prezentace založená na faktech

Tvorba udržitelných hodnot společnosti Sika je podložena reálnými daty. Kampaň "Větší přínos, menší dopad" je založena na osvědčených projektech v šesti strategických oblastech, které ukazují naše konkrétní kroky a dlouhodobé cíle v oblasti udržitelného rozvoje.

        

Sika: More Value - Less Impact
More Value - Less Impact

Sika Sustainability, EN, PDF 5,4 MB