Závěry konference

Tisková zpráva

Bez vize rozvoje země se točíme v kruhu, shodli se řečníci konference Kam kráčí management

Závěry konference ukázaly jasnou podporu přijetí dokumentu Strategický rámec Česká republika 2030 vládou ČR. „Přijetí a důsledná implementace dlouhodobé strategie na úrovni vlády bude příležitostí pro cílené uplatnění inovativních řešení ve všech oblastech a vytvoří stabilní prostředí pro podnikání a tím i prosperitu země,“ vyjádřil se Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.  

ZÁZNAM KONFERENCE

PARTNERSTVÍ

Společnost Sika CZ je hlavním partnerem konference " Kam kráčí management? Strategický rámec Česká republika 2030," kterou uspořádala Česká manažerská asociace spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj.

Konference se uskutečnila 16. 2. 2017 v Chateau Herálec (okr. Havlíčkův Brod).

CÍLE KONFERENCE

  • Odborná diskuze k jednotlivým oblastem Strategického rámce Česká republika 2030, kritické zhodnocení
  • Formulace jasných stanovisek českého byznysu směrem k přijetí tohoto dokumentu Vládou ČR

Debata o budoucnosti – jak by to mohlo být v roce 2030?

„Kam kráčí management?“ je tradiční akcí Regionálního klubu Brno České manažerské asociace a zároveň jednou z největších platforem klubu pro setkávání a diskusi k různým tématům. Ta nastávající se koná v době finalizace nového strategického rámce udržitelného rozvoje s názvem Česká republika 2030. Záštitu nad ní si vzala také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, která se na vytvoření tohoto dokumentu významně podílela.

Panelová diskuse v rámci konference se zaměří na myšlení o budoucnosti, bez kterého není možné realizovat dlouhodobé plánování a rozvoj nejen veřejných politik, ale i strategií firem a v neposlední řadě i plánování budoucnosti každého občana a jeho rodiny. Panelistky a panelisté budou diskutovat trendy ovlivňující globální vývoj a vývoj České republiky do roku 2030 a přístupy k práci s trendy, tvorbou vizí a scénářů jako podkladů pro rozhodování na všech uvedených úrovních.

Dokument Strategie ČR 2030

ČESKÁ REPUBLIKA 2030

je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se  rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštím půldruhém desetiletí. Jeho naplnění by mělo vylepšit kvalitu života a nasměrovat Českou republiku k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce. Tento zásadní dokument vytváří základní rámec pro ostatní strategické dokumenty na národní, krajské i místní úrovni.

ČASOVÝ PROGRAM KONFERENCE

9:00 – 9:40 Registrace

10:00 – 11:00 Úvodní slovo,panelová diskuze na téma Strategický rámec ČR 2030

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15 – 12:15 Panelová diskuse, dotazy posluchačů

12:15 – 12:30 Závěrečné slovo, shrnutí hlavních závěrů - Petr J. Kalaš

12:30 – 13:30 Oběd, neformální diskuze, networking

DISKUTUJÍCÍ V PANELU:

  • Jana Matesová - světová ekonomka
  • Jaroslav Biolek - spolumajitel AutoCont
  • Olga Kupec - majitelka Abydos
  • Jan Žůrek - partner KMPG, prezident CBCSD
  • Jaroslav Pašmik - VŠE, Centrum managementu udržitelnosti
  • Anna Kárníková - Rada vlády pro udržitelný rozvoj
  • Ivo Hlaváč - člen představenstva ČEZ

Strategie udržitelného rozvoje společnosti Sika

Společnost Sika přijímá odpovědnost za vytváření trvale udržitelných řešení, která povedou k úsporám materiálu, vody a energie ve stavebnictví a dopravě. Sika usiluje o vytváření hodnot pro všechny zúčastněné strany pomocí svých výrobků, systémů a řešení v celém dodava-telském řetězci a po celou dobu jejich životnosti. Vytvořená hodnota daleko převažuje dopad výroby, distribuce a používání.

Cílem je tvorba a zvyšování hodnot při snižování dopadu. Strategií plné integrace udrži-telného rozvoje do všech procesů podnikání si společnost Sika udržuje konkurenční výhodu. Ve vnitřních záležitostech společnost podporuje udržitelný rozvoj pomocí programů hospodárnosti a bezpečnosti, a tak podporuje rozvoj hospodářství, společnosti i životního prostředí.