ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SIKA CZ, S.R.O. (DÁLE JEN “ZÁKLADNÍ PRAVIDLA”)

Pořadatel spotřebitelské soutěže

Pořadatelem spotřebitelské soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Sika CZ, s.r.o., se sídlem Bystrcká 1132 / 36, 624 00 Brno, IČ 494 37 151 (dále jen „Pořadatel“).
Bližší podmínky a pravidla jednotlivých Soutěží Pořadatel zveřejňuje v Podrobných pravidlech Soutěže, které budou zveřejňovány ke každé jednotlivé Soutěži. V Podrobných pravidlech Soutěže Pořadatel zveřejní soutěžní otázku / zadání, jednotlivé ceny, lhůtu pro konání Soutěže, jakož i počet a způsob losování výherců. Základní a Podrobná pravidla Soutěže zveřejňuje Pořadatel na sociálních sítích Facebook a/nebo Instagram.     

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem sociální sítě a provozovatel sociální sítě za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytujete výlučně Pořadateli pro účely Soutěže a nikoli provozovateli sociální sítě. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány pouze Pořadateli Soutěže.  

Účastníci Soutěže

Soutěže se může zúčastnit jen fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která umístí / zodpoví soutěžní příspěvek / zadání na sociálním profilu Pořadatele v souladu se Základními a Podrobnými pravidly Soutěže. Účastníkem
Soutěže nemůže být osoba, která je zaměstnancem Pořadatele.

Podmínky Soutěže

Soutěže probíhají zejména na sociálních sítích Pořadatele, a to facebookové stránce Pořadatele https://www.facebook.com/SikaCzechRepublic a /nebo na profilu Pořadatele na Instagramu: @sikacz, popřípadě budou označeny v Podrobných pravidlech Soutěže. Komentáře, resp. příspěvky účastníků nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a jeho produkty a nesmí odporovat dobrým mravům či porušovat jakákoliv práva třetích osob.  

Postup při vyhlášení a odevzdávání cen

Výherce Soutěže bude určen ve lhůtě stanovené v Podrobných pravidlech Soutěže. Vítěze určí Pořadatel prostřednictvím losování. Jeden výherce může vyhrát jen jednu cenu.

Výherci jednotlivých cen budou kontaktováni pomocí messengeru a jejich profilu na sociální síti a to do 3 dnů od ukončení a vyhodnocení losování. Za účelem zaslání ceny bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to prostřednictvím messengeru na jednotlivé sociální síti. Poskytnutí těchto údajů je podmínkou pro zaslání ceny.

Účastníkům, kterým podle těchto pravidel vzniklo vůči Pořadateli právo na cenu, budou ceny zaslány na jimi uvedenou poštovní adresu prostřednictvím České pošty, a.s.

Ceny budou následně rozeslané do 30 dnů od určení výherců.

Ceny nevyzvednuté do 30 dnů od zaslání propadají ve prospěch Pořadatele.  

Účastí v Soutěži účastníci přijímají veškeré její podmínky a pravidla. Zároveň účastník vyjadřuje svůj souhlas Pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v Soutěži (jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo), a to do odvolání tohoto souhlasu.  

Ostatní ustanovení a podmínky

Pořadatel Soutěže neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži.

Přihlášením do Soutěže na sociálních sítích bere účastník Soutěže na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být veřejně dostupné v závislosti na nastavení jeho osobního profilu na jednotlivé sociální síti a obchodních podmínkách jejího provozovatele.

Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.

Pořadatel není zodpovědný za ztrátu či nedoručení cen účastníkům. Za ceny není možné požadovat finanční náhradu.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání Soutěže změnit její pravidla či Soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži a obdržení ceny.

Pořadatel Soutěže nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v Základních a
Podrobných pravidlech Soutěže.

Základní a Podrobná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání akce současně uveřejněna na webové stránce www.sika.cz.  Soutěž a vzniklé právní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

V Brně, dne 27. 6. 2018.