Společnost Sika CZ, s.r.o. prošla procesem zavádění systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001. Dne 24.8.2000 získala firma Sika CZ s.r.o. certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a 15.12.2000 certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001.

Společnost Sika CZ, s.r.o. se stala první firmou ve svém oboru v České republice s kombinovaným systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001.

Budeme se snažit, aby zavedení těchto systémů nebylo pouze formální, ale aby přispělo k zefektivnění naší práce a v konečném důsledku k ještě větší spokojenosti zákazníků. Pro názornost Vám předkládáme Politiku jakosti a Environmentální politiku společnosti Sika CZ, s.r.o.

Politika kvality a environmentální politika

Společnost Sika CZ je dceřinou společností společnosti Sika AG, Curych, Švýcarsko zabývající se dovozem a prodejem produktů stavební chemie.

Vzavedení systému managementu kvality a EMS spatřujeme prostředek pro zajištění shody dodávaného výrobku s technickými požadavky odběratele a souvisejícími technickými normami či jinými předpisy. Cílem systému managementu kvality a EMS je splnění všech reálných požadavků zákazníků z hlediska kvality a včasného plnění, splnění všech legislativních požadavků.

Současně se chceme etablovat jako spolehliví partneři pro objednavatele, a vytvářet těmto optimální podmínky pro spolupráci snimi při jejich činnosti.

Cílem společnosti Sika CZ voblasti životního prostředí je nést zodpovědnost za veškeré procesy, aspekty a následky vprůběhu celého cyklu vztahujícího se na poslání společnosti Sika CZ.

Bereme vážně nejen veškeré legislativní požadavky kladené na oblast činnosti, ve které působíme, ale nejsme uzavření i vůči celosvětovým problémům týkajících se ochrany životního prostředí.

  • Našim cílem je spokojený zákazník, který si vybral naši společnost s očekáváním splnění svých přání a potřeb. Základním principem naší činnosti je vytvoření kvalitních partnerských vztahů, dosažení poskytovaných služeb v nejvyšší kvalitě, zvýšení prestiže společnosti u zákazníků a dodržování zákonných norem a požadavků - jedna z cest k posílení důvěry našich zákazníků. Na základě hodnocení zákazníků budeme okamžitě připraveni stanovit nové cíle, příslušně měnit plány a zlepšit účinnost systému řízení kvality a životního prostředí ve smyslu neustálého zlepšování.
  • Spokojení zaměstnanci jsou předpokladem práce dobré kvality, ale i sami zdrojem nových myšlenek k neustálému zlepšování kvality. Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajistíme profesionální úroveň služeb naší společnosti. Budeme soustavně vytvářet optimální technické, sociální a bezpečnostní podmínky pro maximalizaci výkonu společnosti. Zaměříme se na aktivní naplnění smyslu všech příslušných požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví a posílení vědomí zaměstnanců o jejich právech a povinnostech v této oblasti. Pracoviště přizpůsobíme potřebám účinné spolupráce v rámci organizační struktury.
  • Prevence znečišťování životního prostředí. Seznámení a zvýšení informovanosti veřejnosti se záměry společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Odpovědným chováním společnosti ve vztahu k životnímu prostředí – vytváření podmínek pro neustálé zlepšování stavu životního prostředí ovlivňovaného organizací. Vytvoření podmínek pro oboustrannou komunikaci (veřejnost - organizace) a zvýšenou informovanost veřejnosti o vlivech podnikatelské činnosti na okolí. Snížení míry rizika vzniku a negativních dopadů případných havarijních situací a situací havarijního ohrožení v důsledku činnosti společnosti.
  • Rozšířením výrobní kapacity ve výrobně Modřice se budeme snažit zvýšit podíl v oblasti vývoje a výroby cementových výrobků a přísad do betonů a malt nejenom na českém, ale i v rámci zemí střední Evropy.
  • Implementace globálního a korporátního programu „Sustainability (Trvale udržitelný rozvoj)“ v oblasti technologií, výrobků a v rámci dodavatelského řetězce nejenom v regionu zemí střední Evropy, ale především na českém trhu.