Filosofie a deset kapitol pojednávajících o politice prezentuje základní principy společnosti Sika v každodenním kontaktu s našimi zákazníky, akcionáři, investory, dodavateli a úředními orgány.

Filosofie


Naše identita

Jsme nezávislá Švýcarská společnost s řadou dceřinných společností po celém světě.
Naše činnost je soustředěna na specifické technické a chemické systémy a výrobky používané ve stavebnictví a průmyslu obecně.
V naší práci dodržujeme přísné etické normy.

Naše cíle

V naší společnosti se snažíme dosahovat rostoucího oběhu financí a výhodné návratnosti našeho kapitálu.
Našim zaměstnancům poskytujeme příležitost profesionálního a sociálního růstu.
Naším cílem je stát se užitečnými partnery lidské společnosti.

Naše metody

Struktura našeho managementu a celé společnosti je jednoduchá a transparentní.
Veškeré naše vedlejší činnosti souvisí s našimi hlavními strategickými cíly.
Naši pevnou pozici na trhu posilujeme rychlým zaváděním inovací v závislosti na globálních podmínkách.

Politika


Trh

Naším hlavním cílem je dosáhnout rychlejšího růstu, být vždy o krok před naší konkurencí na výhodných trzích a ovládnout vybrané trhy. Na méně výhodných trzích si udržujeme stálou pozici, dokud jsou naše investice návratné, ale zároveň počítáme s možností stáhnout se.

a) Našeho požadovaného postavení na trhu a plánovaného růstu dosahujeme:

 • stálým rozšiřováním oborů naší působnosti
 • akvizicemi, kterými podporujeme a doplňujeme již dosažené pozice
 • strategickým obchodním partnerstvím se třetími stranami

b) Obchodní jednotky, strategické cíle a směřování celé korporace se stanovují centrálně a jsou kontrolovány a hodnoceny každý třetí rok.

Obchodní jednotky, strategické cíle a směřování dceřinných společností je řízeno na základě koncepce marketingové strategie korporace a je pravidelně sledováno. Věnujeme tak patřičnou pozornost podmínkám na trhu a místní marketingové a technické způsobilosti.

c) Provozní marketingové aktivity jsou decentralizované; prvotně jsou zaváděny dceřinnými společnostmi, druhotně pak přidruženými společnostmi nebo jejich zástupci.

Zavedení centrálního marketingového uspořádání na regionální úrovni zvažujeme, pokud by našich strategických cílů bylo dosaženo rychleji anebo pokud jsou naše místní pozice na trhu pevné a stálé.

d) Organizace prodeje je rozdělena do několika samostatných divizí, což umožňuje individuální hodnocení jejich úspěšnosti.

e) Prodeje jsou uskutečňovány po celém světě pod jednotnými mezinárodně chráněnými označeními. Současně se snažíme co možná nejvíce sjednotit nabídku výrobků. Zásobování partnerských výrobců a zákazníků pod „soukromou značkou“ bychom zvažovali pouze za předpokladu, že by se naše pozice na místním trhu rychle a trvale posílila.

f) Ceny produktů se stanovují nejen tak, aby bylo dosaženo plánovaného zisku a oběhu financí, ale i s ohledem na strategické cíle.

Výrobky

Naším hlavním cílem je posílit výhodnou pozici, které jsme již dosáhli, a zároveň vyhledávat nové možnosti. Neustále také vylepšujeme a obnovujeme naše výrobky, systémy a pracovní postupy.

a) Naše výrobky, systémy a pracovní postupy pravidelně sledujeme tak, abychom mohli stanovit, zda splňují svůj daný účel. Zároveň sledujeme trh a mapujeme nové oblasti technického vylepšení. Snažíme se odlišit od konkurence a najít si vlastní identitu.

b) Nepřetržitě rozšiřujeme a vylepšujeme škálu našich výrobků a s ohledem na firemní strategii a výrobní kapacitu uvádíme na trh novinky.

c) Za výzkum a vývoj nových výrobků, výrobních postupů a způsobů použití zodpovídá management korporace. Ten také stanovuje rozsah činnosti včetně specifických projektů laboratoří a inženýrských oddělení příslušných dceřinných společností.

d) Dceřinné společnosti jsou zodpovědné za stálou aktualizaci sortimentu výrobků a také za zavádění nezbytných regulací tak, aby se přizpůsobily místním podmínkám. Požadované normy stanovuje podnikové oddělení výzkumu a vývoje, které také zajišťuje příslušnou kontrolu kvality.

e) Management korporace podporuje, koordinuje a sleduje tok informací mezi dceřinnými společnostmi a podnikovým oddělením výzkumu a vývoje. Zároveň podniká kroky nezbytné k zachování naprosté diskrétnosti.

f) V případě potřeby bude nabídka produktů doplněna o příslušné licenční smlouvy, stejně jako o prodej hotových výrobků.  

g) V každém případě se vyhýbáme jednostranné závislosti na vybraných materiálech nebo dodavatelích.

Finance

Výroba

Naším hlavním cílem je vyrábět naše produkty v souladu s normami požadovanými na trhu, ve stanoveném čase s nejnižšími možnými náklady.

a) Naše produkty v zásadě vyrábíme ve vlastních továrnách. Management korporace určuje, které továrny budou vyrábět které produkty a pro které dceřinné společnosti s přihlédnutím k místním podnikatelským, ekonomickým a obchodním podmínkám. Zároveň také stanovuje směrnice pro vytváření cen produktů.

b) Pokud se následkem změny kvality či nákupní ceny výrobku vylepší postavení mezi konkurencí, uskutečňuje se (resp. ruší) systém zpětné integrace (výroba základních materiálů).

c) Hotové výrobky či polotovary, jejichž výrobní postup vyžaduje zvláštní ochranu, vyšší investice nebo nákladnější testy kvality v porovnání s místními potřebami, se většinou vyrábějí pouze v jednom regionálním závodě.

d) Všechny dceřinné společnosti zapojené do výroby zodpovídají za kvalitu výrobků. Směrnice a všechny požadované normy stanovuje management korporace.

e) Investice do stálých aktiv je posuzována a sledována managementem korporace s ohledem na strategické, praktické a finanční možnosti.

f) Obstarávání, nákup surovin, polotovarů nebo jakýchkoli hotových produktů, které nebyly vyrobeny v rámci korporace, uskutečňuje výhradně dceřinná společnost. Management korporace může koordinovat nákupy surovin, polotovarů nebo hotových produktů. V případě potřeby může uzavírat smlouvy jménem svých dceřinných společností.

g) Management společnosti určuje životaschopnost společného podnikání a výrobních licencí se třetími stranami. Takové podnikání připadá v úvahu pouze tehdy, když Sika získá konkurenční výhody nebo značný zisk z trhu, na který by jinak neměla přístup.

Struktura

Naším hlavním cílem je jasně stanovit pravomoci a zavést takové uspořádání, které by bylo jasné a blízké daným trhům.

a) Korporace Sika Group se dělí na regiony, strategické obchodní jednotky (SBU), oblasti a dceřinné společnosti. Oblasti zahrnují skupinu dceřinných společností a strategických obchodních jednotek, které si jsou ekonomicky a kulturně blízké. Všechny oblasti v jedné geografické zóně tvoří „region“. Sika AG a její přidružené společnosti tvoří základní uspořádání korporace Sika Group.

b) Korporace Sika Group je organizována takto:

 • Nejvyšším výkonným orgánem korporace je představenstvo Sika AG.
 • Předseda představenstva je zodpovědný za neustálý dohled na management korporace. Zastupuje firmu Sika vůči třetí straně a představenstvo vůči zaměstnancům firmy Sika.
 • Management korporace zodpovídá za provozní vedení podniku. Jeho předseda může být delegátem představenstva.
 • Regionální manažeři jsou členy managementu korporace. Zastupují ho vůči dceřinným společnostem.
 • Vedoucí odborů financí a kontroly, výzkumu a vývoje, řízení, průmyslu a konstrukcí jsou členy managementu korporace, který zastupují vůči svým podřízeným.
 • Regionální manažeři mohou pověřovat určitými úkoly oblastní manažery, kteří jsou zároveň generálními řediteli dceřinných společností.
 • Generální ředitelé dceřinných společností a SBU podléhají přímo svým regionálním manažerům.

c) Představenstvo dceřinných společností a SBU chrání zájmy korporace a dohlíží na místní management. Manager oblasti, ve větších společnostech regionální manager – je obvykle členem představenstva.

d) Předseda, management korporace a regionální management zaměstnávají minimální počet podřízených. Mohou však pověřovat pracovníky dceřinných společností úkoly týkající se korporace.

Management

Naším hlavním cílem je sladit činnost našich zaměstnanců s našimi zásadami, strategiemi a vedlejšími činnostmi a rozdělovat naše prostředky v rámci limitů přijatelných rizik.

a) Všechny hierarchické struktury musí být jasně stanovené. V rámci této hierarchie jsou jasně definované pravomoci, úlohy a zodpovědnosti, které by měly být co možná nejvíce delegované.

Delegování pravomoci, úloh a zodpovědnosti však neosvobozuje žádného ředitele od jeho manažerské odpovědnosti. Nadřízený zodpovídá především za výběr, instruování a dohled nad svými zaměstnanci.

b) Hierarchická struktura je doplněna kooperativním stylem řízení, který zajišťuje, že se na rozhodování o věcech týkajících se společnosti podílejí i znalí a zkušení zaměstnanci.

c) Ředitel by měl svým chováním jít příkladem a ve svých zaměstnancích by měl podporovat iniciativu a kreativitu.

d) Všesměrný tok informací musí být relevantní, systematický a transparentní. Nadto by měl být dodržován odpovídající stupeň diskrétnosti.

e) Snažíme se o vyrovnané věkové složení zaměstnanců na řídících postech.

f) Naše perspektivní zaměstnance soustavně připravujeme na manažerské povinnosti a podporujeme jejich další vzdělávání pomocí interních školení doplněných externími instruktážemi.

Zaměstnanci

Naším cílem je vytvořit takovou pracovní atmosféru, která bude podporovat zavádění nových způsobů práce, podporovat výkonnost a vzájemný respekt mezi zaměstnanci.

a) Každý zaměstnanec má právo na:

 • jasné a přesné určení náplně práce, pravomocí, zodpovědností a celkové postavení v rámci organizace.
 • pravidelné hodnocení své výkonnosti.
 • odměnu související s jeho výkonností a zodpovědnostmi doplněnou o příspěvky na sociální a důchodové pojištění ve shodě s celostátními normami.
 • profesní růst podle svých profesních a osobních schopností. Jakákoli forma diskriminace není tolerována.
 • utajení osobních údajů.

b) Od našich zaměstnanců očekáváme:

 • zodpovědné plnění povinností souvisejících s výkonem práce, dodržování přísných etických norem, zákonů a předpisů.
 • férovou týmovou spolupráci s kolegy, nadřízenými, či podřízenými.
 • vhodné chování při jednání se zákazníky, dodavateli, úředními orgány a veřejností.
 • ochranu zájmů společnosti Sika; především všech obchodních tajemství společnosti Sika, vyhýbání se činnostem konkurujícím činnostem společnosti Sika, zřeknutí se všech neoprávněných osobních výhod.

c) Velmi podporujeme živou účast a přispění všech zaměstnanců k vylepšení činnosti společnosti.

d) Za dodržování pravidel zaměstnanecké politiky odpovídá každý nadřízený.

Ekologie a bezpečnost

Naším hlavním cílem je zaměřit se na zájmy životního prostředí a jeho ochrany.

a) Zodpovědnost za ochranu životního prostředí a bezpečnost práce je neoddělitelnou součástí manažerských povinností a zájmem všech zaměstnanců. Zejména dbáme o životní prostředí a bezpečnost každého, s kým spolupracujeme v oblasti

 • výzkumu a vývoje
 • nákupu, výroby, skladování, dopravy a likvidace
 • aplikace našich výrobků v průmyslu a stavebnictví

b) Veškerá nevyhnutelná rizika se snažíme omezit na minimum využíváním principů ekonomické uskutečnitelnosti, nejmodernějším zabezpečením a vlastními zkušenostmi

 • stanovováním našich cílů tak, abychom dosahovali nepřetržitého rozvoje.
 • odpovědností a kontrolou sebe samých.
 • dodržováním zákonů, předpisů a norem.
 • komunikací a spoluprací s příslušnými orgány a veřejností.

c) Abychom naplnili naše zásady o ochraně životního prostředí,

 • upřednostňujeme výrobky a výrobní postupy přátelské k životnímu prostředí.
 • pověřuje management na všech úrovních jasnými úkoly a přesně definujeme jeho odpovědnost.
 • zajišťujeme interní a externí školení, instruktáže a místní kontroly.
 • účastníme se celosvětového programu na odpovídající ochranu životního prostředí v chemickém průmyslu (Responsible Care Program of the Chemical Industry)
 • dodržujeme Environmental Management System podle ISO 14001.

Kvalita

Naším hlavním cílem je dosáhnout nejvyšší úrovně naší práce a pracovních postupů ve všech odvětvích naší činnosti, zaměřit se na konkrétní potřeby našich trhů a zajistit naprostou spokojenost a důvěru našich zákazníků.

a) Chování managementu: management by měl být příkladem v chování – vykazovat iniciativu, hodnotit zaměstnance a při práci používat jednoduchý a pochopitelný jazyk.

b) Zaměstnanci: společnost podporuje další vzdělávání svých zaměstnanců v oblastech jak technického rázu, tak profesionálního vystupování.

c) Plánování, dohled a kontrola: pomocí interních a externích hlášení a hodnocením výkonnosti zaměstnanců se snažíme dosáhnout co nejvyšší kvality práce.

d) Vývoj produktů a systémů: nepřetržitě zlepšujeme systém plánovaného vývoje produktů „Product Creation Proces“.

e) Jistota kvality: celosvětově jsme zavedli a stále vylepšujeme systém zajištění kvality (Quality System Assurance) podle ISO 9000 a násl.

f) Ekologie: dodržujeme program odpovídající ochrany životního prostředí (Responsible Care Program) zavedený v chemickém průmyslu, který zahrnuje všechny odpovídající ekologické aspekty.

g) Posuzování rizik: plánovaným a uvědomělým řízením společnosti chráníme všechny naše obchodní činnosti před rizikem.

Etika

Naším hlavním cílem je přizpůsobit naše jednání se zákazníky, dodavateli, konkurenty, úřady a veřejností vysokým etickým normám. Naše postoje jsou v souladu s platnými zákony a předpisy.

a) We do not compromise on integrity.

b) Naše vystupování v rámci trhu je férové a zaměřuje se čistě jen na představení společnosti. Nespolupracujeme s konkurencí při rozhodování o cenách, množství výrobků i o odbytových trzích. Nezneužíváme svého dominantního postavení. Veškeré zmínky o našich konkurentech jsou předmětné a pravdivé.

c) Neúčastníme se ani aktivní, ani pasivní korupce.

d) Podnikneme všechny kroky, abychom dostáli této politiky.